Endringer i antall direktivgodkjente GMO-er som kan omsettes i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I perioden mars til mai har Miljødirektoratet gitt fem GMO- tilrådninger til klima- og miljødepartementet. Disse gjelder tre genmodifiserte rapslinjer og to genmodifiserte maislinjer.

To genmodifiserte maislinjer er ikke lenger tillatt i Norge

EU-kommisjonen publiserte 30. april 2015 et vedtak som innebærer at maislinje NK603 ikke lenger er tillatt å omsette i Norge og i januar 2016 et vedtak om at maislinje MON863 ikke er tillatt å omsette i Norge.

For NK603 har EU opphevet direktivgodkjenningen, samtidig som ny godkjenning av maisen er gjort etter EUs forordning for genmodifisert mat og fôr (1829/2003/EF). Norge har ennå ikke innlemmet forordningen i EØS-avtalen og gjennomført den i norsk rett. Ny godkjenning av NK603 har derfor ikke direkte virkning for Norge. EUs godkjenning av MON863 er opphevet etter ønske fra Monsanto.

To nye nelliker er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv

EU godkjente samtidig to nye genmodifiserte nelliklinjer etter utsettingsdirektiv 2001/18/EF.

Etter genteknologiloven § 10 sjette ledd ”kreves ikke godkjenning for omsetning av produkt som er godkjent for omsetning i et annet EØS-land etter reglene fastsatt i EØS-avtalen vedlegg XX punkt 25 d (rådsdirektiv 2001/18/EF). Myndighetene etter loven her kan likevel forby eller begrense omsetningen dersom den etter deres syn medfører risiko for helse og miljø, eller omsetningen for øvrig er i strid med denne lovs formål”.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå om regjeringen bør nedlegge nasjonale forbud mot de GMO-ene som EU har godkjent etter utsettingsdirektivet og har i den forbindelse bedt Miljødirektoratet om faglige tilrådninger.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Se komplett liste over produkter som er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv, og som det ikke er nedlagt forbud mot i Norge.