Endringer i energilovens bestemmelse om utenlandsforbindelser

Regjeringen har fredag 9. april lagt frem en proposisjon om endringer i energilovens bestemmelse om konsesjon til utenlandsforbindelser for overføring av elektrisk energi. Konsesjon til å eie og drive utenlandsforbindelser vil etter lovendringen bare kunne gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der den systemansvarlige har bestemmende innflytelse.

Lovendringen foreslås på bakgrunn av to anmodningsvedtak fra Stortinget (fra 2018 og 2020) der Stortinget ber regjeringen om å sikre at Statnett har monopol på å eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler. Lovforslaget innebærer at rettstilstanden endres tilbake til slik den var før 2016.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at konsesjon etter energiloven paragraf 4-2 bare kan gis til den systemansvarlige eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Det foreslås videre en avgrensning av dette kravet for overføringsforbindelser som er knyttet til produksjon eller forbruk av elektrisk energi til havs. I tillegg foreslås det en mindre justering i bestemmelsen når det gjelder mindre utenlandsforbindelser under transmisjonsnettsnivå.

Skjæringstidspunktet for den nye bestemmelsen fastsettes til 1. januar 2020, og lovendringen får derfor ikke tilbakevirkende kraft for søknaden fra NorthConnect, som er til behandling i Olje- og energidepartementet. Behandlingen av denne søknaden er satt i bero, i påvente av ytterligere erfaringer fra hvordan kraftsystemet utvikler seg.

Regjeringen mener det er behov for å avgrense lovforslaget mot forbindelser som benyttes som produksjonsradialer eller radialer til forsyning av petroleumsinstallasjoner, selv om disse krysser landegrenser. Hvordan ulike typer nettanlegg til havs bør utvikles og reguleres må utredes nærmere. Denne type forbindelser er derfor ikke omfattet av lovforslaget.

Det eksisterende unntaket for utenlandsforbindelser i grenseområder på lavere nettnivå enn transmisjonsnettet videreføres, men med noen mindre justeringer som tydeliggjør at unntaket retter seg mot ulike typer forbindelser basert på distriktsmessige hensyn.