Finansdepartementet oppnevner ny landsdekkende skatteklagenemnd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt medlemmene i den nye landsdekkende skatteklagenemnda. Advokat Gudrun Bugge Andvord og professor Benn Folkvord er tidligere oppnevnt som hhv. leder og nestleder av Skatteklagenemnda. Nå har departementet oppnevnt de øvrige medlemmene.

I statsbudsjettet for 2015 foreslo Regjeringen å styrke klagebehandlingen på skatteområdet ved å opprette en ny landsdekkende skatteklagenemnd. Skatteklagenemnda etableres fra 1. juli 2016, og skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift.

Regjeringen er opptatt av å styrke skattebetalernes rettssikkerhet. – Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene. Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent nemd, sier finansminister Siv Jensen.

Et eget sekretariat som skal forberede sakene for nemnda er nå under etablering i Stavanger. Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Et eget sekretariat vil også sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser.

Nemnda består av leder, nestleder og 51 ordinære medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre til ny behandling i utvidet avdeling der fem personer inkludert nemnda leder eller nestleder deltar.

Ved sammensetning av nemnda har Finansdepartementet søkt etter personer med god skatte- og avgiftsfaglig kompetanse og erfaring.

Oversikt over nemndas medlemmer og vararepresentanter