Finansieringsforskriften for private barnehager endres i tråd med budsjettavtalen

Regjeringen har i statsråd i dag fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med Stortingets budsjettvedtak. Det er i tillegg fastsatt endringer i finansieringsforskriften som følge av at Stortinget reverserer forslaget fra regjeringen om å redusere pensjonspålaget. Kapitaltilskuddet skal også nominelt videreføres i første halvdel av 2021.

Endringer i driftstilskudd og kapitalinnskudd

Regjeringen har i statsråd fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. Satsene brukes kun når kommunene ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager.

Regjeringen har også fastsatt nye nasjonale satser for kapitaltilskuddet. Det er for første gang fastsatt to ulike satser - den første satsen er en nominell videreføring fra 2020 og gjelder i perioden 1.1.2021 til 30.06.2021 og den andre satsen gjelder i perioden 1.7.2021 til 31.12.2021. Alle kommunene bruker de nasjonale satsene når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager. Satsene varierer noe, avhengig av hvilke år de ulike barnehagene har blitt godkjent. Det er de nyeste barnehagene som får høyest tilskudd.

Endringer i pensjonspåslaget

I statsbudsjettet for 2021 forslo regjeringen å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager fra dagens 13 % til 11% og forenkle søknadsordningen for private barnehager med vesentlig høyere pensjonsutgifter enn pensjonspåslaget. I Stortingets budsjettvedtak er disse forslagene reversert.

Regjeringen har i dag fastsatt endringer i finansieringsforskriften for pensjonspåslaget og søknadsordningen i tråd med Stortingets budsjettvedtak for 2021.

Kommunene har plikt til å fatte vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober.

Det ble derfor fastsatt endringer i finanseringsforskriften allerede 23. oktober som var basert på regjeringens budsjettforslag for 2021. Kommunene skal i disse vedtakene ta forbehold om at satser for tilskudd til private barnehager for 2021 kan bli endret som følge av Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021). I kommuner som har fattet vedtak om driftstilskuddssatser basert på et pensjonspåslag på 13 prosent skal disse satsene benyttes til alle private ordinære barnehager. Kommuner som kun har fattet vedtak om driftstilskuddssatser basert på et pensjonspåslag på 11 prosent må beregne nye satser med 13 prosent pensjonspåslag og fatte nye vedtak.