Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen fra 2019 og får hovedsete i Vadsø

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med den nye fylkeskommunen i nord. Det nordligste fylkesmannsembetet vil få sterkere fagmiljø noe som vil komme kommunene, innbyggerne og næringslivet til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kongen har i statsråd 16. juni 2017 besluttet å slå sammen fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark til ett embete med delt lokalisering fra 1. januar 2019. Dette innebærer lokalisering både i Troms og Finnmark. Kongen vedtok i statsråd 10. mars sammenslåing av ni embeter i fire sammenslåinger. Med denne siste sammenslåingen får vi sammenfallende struktur med fylkeskommunen i nord og en fylkesmannsstruktur med 10 embeter fra 1. januar 2019.

Fylkesmannens oppgaver er først og fremst rettet mot kommunene, men embetet har også enkelte oppgaver mot innbyggerne og næringslivet. En av fylkesmannens hovedoppgaver er å ivareta folks rettssikkerhet som likebehandling, habilitet og rettferdighet gjennom tilsyn med kommunene og behandling av klager på kommunale vedtak. Fylkesmannen har også et spesielt ansvar for å samordne dialogen mellom stat og kommune.

– Troms og Finnmark er blant de minste embetene i landet og en sammenslåing av de to embetene vil bety styrking av fagmiljøer, muligheter for spesialisering og redusert sårbarhet. Vi forventer også at dette vil gi bedre samordning mot kommunene og mer effektiv drift, sier Sanner.

– For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, blir hovedsete for det nye fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark lagt til Vadsø. Antall ansatte i Vadsø skal minst være på dagens nivå. Jeg legger til grunn at Troms og Finnmark i det videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse, sier Sanner.

–  Det er kontorsted for den øverste ledelsen i embetet vi nå har tatt stilling til, sier Sanner. De to embetene må få anledning til å fordele de ulike funksjonene i det nye embetet slik at de er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Sanner understreker at lokalkunnskap om særskilte forhold i Finnmark og ivaretakelse av saker som krever lokal tilstedeværelse i Vadsø, ikke må svekkes ved en sammenslåing. På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø.

Kunngjøring av stilling

Den nye fylkesmannsstillingen vil bli utlyst eksternt så snart som mulig for å sikre en snarlig avklaring av hvem som skal lede det nye embetet. Det vil gi den påtroppende fylkesmannen god tid til å bli kjent med embetene, kommunene og andre samarbeidspartnere. Tiltredelsene vil skje fra 1. januar 2019.

Ansatte ivaretas godt

– Det er viktig at vi får gode omstillingsprosesser, og at de ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Sanner. Ingen av de ansatte vil miste sitt tilsettingsforhold, men de må være forberedt på å måtte bytte arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted.

Det skal inngås omstillingsavtale med de berørte tjenestemannsorganisasjonene på sentralt nivå. Omstillingsavtalens formål er blant annet å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og skal gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet. 

Kongelig resolusjon - Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Troms og fylkesmannsembetet i Finnmark fra 1. januar 2019 (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen