Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Nordland 1/2019

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om samarbeid på tvers av fagavdelinger om Inn på tunet.

Samarbeid på tvers av fagavdelinger om Inn på tunet

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører siste året med tiltak i prosjektet «Inn på tunet – med kjøperne i fokus». For å nå ut til kjøpergruppene i Nordland gjennomføres prosjektet i samarbeid mellom fagavdelingene helse- og omsorg, oppvekst- og utdanning, sosial- og vergemål, samt landbruks- og reindriftsavdelinga som har prosjektlederansvaret.

Blant tiltakene som har blitt gjennomført er informasjonsmøter i mange av Nordlandskommunene.

Helse- og omsorgsavdelinga har spesifikt informert om kravet som kommunene får fra 1.1.2019 om å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens, og vist til at Inn på tunet kan være en måte å imøtekomme dette kravet. Videre har vi informert om at kommunene i 2019 har mulighet til å søke om midler fra Helsedirektoratet for etablering av et slikt tilbud. I tillegg har vi gjennomført et eget dagsseminar med samme tematikk med stor oppslutning fra kjøpere og gårdbrukere som ser at dette kan være en mulighet for deres gård.

Fylkesmannen i Nordland sin prosjektgruppe for Inn på tunet: f.v. Ingrid Roaldsen (landbruks- og reindriftsavdelinga), Julie Tangen (helse- og omsorgsavdelinga), Heidi Bolte (sosial- og vergemålsavdelinga), og Eirik Arntsen (oppvekst og utdanningsavdelinga).
Fylkesmannen i Nordland sin prosjektgruppe for Inn på tunet: f.v. Ingrid Roaldsen (landbruks- og reindriftsavdelinga), Julie Tangen (helse- og omsorgsavdelinga), Heidi Bolte (sosial- og vergemålsavdelinga), og Eirik Arntsen (oppvekst og utdanningsavdelinga). Foto: Marianne Bakos/Fylkesmannen i Nordland

En kommune som ser dette som en mulighet, er Beiarn. Prosjektgruppen ble derfor invitert til å informere både til kommunestyret og til ulike tjenesteområder i kommunen, samt til potensielle tilbydere. Oppvekst- og utdanningsavdelinga viste til hvordan temaer i den nye rammeplanen for barnehagen og forslag til nye læreplaner i skolen i stor grad kan kobles opp mot Inn på tunet-tilbud. Sosial- og vergemålsavdelinga gav eksempler på hvordan kjøp av Inn på tunet-tjenester på lang sikt kan føre til besparelser i kommunens helse- og omsorgsbudsjett.

I mars arrangerer prosjektgruppen et Inspirasjonsseminar for Inn på tunet der vi på den ene siden fremhever de gode samarbeidene mellom kjøpere og tilbydere i utvalgte kommuner i Nordland. På den andre siden ønsker vi å avdekke eksisterende utfordringer knyttet til Inn på tunet-tjenester i en egen paneldebatt. Utfordringene som vi avdekker vil være viktige for vårt videre arbeid med Inn på tunet i fylket.

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i Nordland

For å illustrere utviklingen for utbetalinger av tilskudd til foretak som mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, så presenteres noen års utbetalinger for dette tilskuddet i Nordland.

Vi presenterer tall for søknadsåret 2017 som ble utbetalt i 2018. I tillegg tar vi med utbetaling så langt i 2019 for søknadsåret 2018. Til sist tar vi et tilbakeblikk fra 10 år tilbake i tid og presenterer utbetalinger i 2009. 

I Nordland ble det i 2018 utbetalt totalt kr. 961 375 774 i produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Dette var fordelt på: 

  • Produksjonstilskudd 541 027 160
  • Avløsertilskudd            76 819 700
  • Pristilskudd                343 528 914

Utbetaling så langt i 2019

I 2019 fikk 2015 foretak i Nordland utbetalt til sammen kr. 633 412 239 i tilskudd for søknadsåret 2018. Pristilskuddet utbetales i juni 2019 og utbetalinga frem til nå omfatter:

  • 558 452 597 i produksjonstilskudd
  •   74 959 642 i avløsertilskudd
  • -                     pristilskudd utbetales i juni 2019

Vi tar et tilbakeblikk 10 år tilbake i tid

l 2009 fikk 2599 foretak i Nordland utbetalt til sammen kr. 561 094 118 i tilskudd og utbetalinga omfatter:

  • 483 312 084 i produksjonstilskudd
  •   77 782 034 i avløsertilskudd
  • -                     pristilskudd ikke tilgjengelig
Kyr.
Foto: Gunnar Nygaard/Fylkesmannen i Nordland

Tallene for 2019 oppdateres i juni for å få med utbetalinger som har skjedd i etterkant av hovedutbetalingen. Det vil blant annet inkludere søknader som ikke var behandlet ferdig ved hovedutbetalingen.

Utbetalt pristilskudd til melk, kjøtt, egg mv offentliggjøres én gang per år, i april året etter at utbetalingene har funnet sted. Kommunen behandler og avgjør søknadene om produksjonstilskudd og avløsing ved ferie og fritid, mens Landbruksdirektoratet betaler ut og fører regnskap over utbetalingene.

Oversikt over utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd er gjort offentlig i tråd med offentlighetsloven.

Kontaktperson:
Åge Ystad, fmnoays@fylkesmannen.no

Kunnskapsutveksling i ulike kanaler

- Kunnskap er makt, innledet kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik med i programposten om kunnskapsformidling på Fylkesmannen i Nordland sitt årlige reindriftsseminar. Her fortalte reineier Ina-Theres Sparrok fra Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt om hvordan ønsket om å fortelle om reindrift fra en reineiers perspektiv fikk henne til å starte Instagram-kontoen Reindrift i Nordland.

Ina-Theres var lei av at mange skrev om reindrift i sosiale medier, men at det var lite fra reindriftas eget perspektiv. Hennes håp er at kontoen kan bidra til at folk får et bedre syn på reindrifta, og at den kan spre kunnskap om hvordan reindrift i Nordland drives og hvordan denne drifta er forskjellig fra andre steder i Norge og Sápmi.

Nordland Reindriftssamer (NRS), med leder Ragnhild Sparrok Larsen i spissen, har planer om å opprette en felles nettside hvor reinbeitedistriktene i Nordland kan dele informasjon med kommuner og innbyggere i fylket. Her kan distriktene selv informere om den daglige driften, hvor de står med rein eller planlegger å flytte i nærmeste framtid, og om spesielle situasjoner og hendelser som resten av Nordland bør være oppmerksom på. Gjennom denne kanalen vil reindrifta også kunne spre informasjon om vær- og føreforhold i fjellet, til gode for andre. Håpet er at plattformen kan virke forebyggende mot konflikter, ved at næringa er i forkant. Så spørs det bare om finansieringen kommer på plass.

Reinsdyr på vinterbeite.
Reinsdyr på vinterbeite. Foto: Mildrid Elvik Svoen/Fylkesmannen i Nordland

Inger Richardsen fra Nesna kommune poengterte at informasjon så tidlig som mulig er viktig for å forberede kystområdene før reinen kommer på vinterbeite. Tidlig informasjon og god kommunikasjon undervegs med de som har rein i området, gjør at vintermånedene glir lettere når reindriftas og landbrukets behov og interesser møtes og skal balanseres.

Kontaktperson: 
Mildrid Elvik Svoen, fmnomsv@fylkesmannen.no 

 

Til toppen