Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Nordland 2/2019

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Tre inn i fremtiden – treprosjektet er i sitt 5. år.

Tre inn i fremtiden – treprosjektet er i sitt 5. år

Spleiselaget mellom Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland er videreført fra et treårig til et femårig prosjekt, «Tre inn i fremtiden». Gjennom prosjektet gis rådgivere, arkitekter, utbyggere, entreprenører og det offentlige kunnskap om økt bruk av tre/massivtre i byggeriene. Dette med bakgrunn i krav til reduserte CO2-utslipp, kombinert med store skogressurser i Nordland fylke. Det fokuseres nå mer på økt industrialisering der det er ønske om redusert import og økt uttak av skog.

Stadig flere bestiller bygging i massivtre

Målgruppen er, gjennom prosjektet, gitt bestiller-kompetanse, og det offentlige legger nå stadig ut prosjekter i Doffin, hvor man skal ha inn tilbud på bygging i massivtre. Fordelene er mange, redusert byggetid, lavere egenvekt, 50 % reduksjon av CO2-utslippet sammenlignet med et bæresystem i stål og betong.

Det er mange massivtre-prosjekter i gang nå og vi kan nevne at:

 • Fylkeskommunen ferdigstiller i år Hadsel Videregående skole, i massivtre.
 • Fylkeshuset til Nordland fylkeskommune skal få et tilbygg, i massivtre.
 • Hadsel kommune bygger Stokmarknes Skole for 1. – 10. klasse, i massivtre.
 • Gildeskål kommune skal bygge omsorgssenter, i massivtre.
 • Evenes kommune skal bygge skole og flerbrukshall, i massivtre.
 • Røst kommune skal bygge oppvekstsenter, i massivtre.

Bygger oppvekstsenter i massivtre

Røst kommune skal bygge oppvekstsenter i massivtre og Fylkesmannens prosjektleder for «Tre inn i fremtiden», Stein-Petter Hillestad, sa dette på et folkemøte i Røst kommune:

- Treskolen fra 1930 står støtt, betongskolen fra 1960 skal rives, når jeg ser ut av vinduet her fra kommunestyresalen og utover trebygda Røst, så er det ingen tvil om at Røst kommune må bygge dette ènetasjes oppvekstsenteret i tre, selvsagt med betong der det er nødvendig.

Røst oppvekstsenter.
Røst oppvekstsenter. Foto: Stein Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland

Hillestad fortsatte med følgende på folkemøtet:

- Det gir bedre inneklima til alle som skal arbeide der og til alle elevene som skal gå på skolen i 10 år. Det er gunstig i forhold til allergiske reaksjoner, gir bedre læringsmiljø og ifølge undersøkelser også lavere hjerterytme. Røst kommune tar også et klima- og miljøansvar med å bidra til reduserte CO2-utslipp. Det er ingen spesielle utfordringer rundt lyd og brann, og kostnadene i forhold til konvensjonell bygging er konkurransedyktige.

Kontaktperson: 
Stein-Petter Hillestad, [email protected], tlf. 755 47 852.

Inspirasjonsseminar om Inn på tunet

I mars arrangerte Fylkesmannen i Nordland «Inspirasjonsseminar om Inn på tunet» som et av tiltakene i prosjektet «Inn på tunet – med kjøperne i fokus», som gjennomføres på tvers av fagavdelinger. Nærmere 70 deltakere fra 21 ulike kommuner fikk høre gode eksempler på samarbeid mellom kjøpere- og tilbydere av Inn på tunet-tjenester. Et av disse er Bodin 4H-gård som også er Inn på tunet-tilbyder, og som selger tjenester til ulike brukergrupper i Bodø kommune og til private aktører som Neståsen private barnehage.

Fra venstre: Finn Arne Almås, Bodin 4H-gård, Tove Olsen, Neståsen barnehage, og Rolf Kåre Jensen, rådmann Bodø kommune.
Fra venstre: Finn Arne Almås, Bodin 4H-gård, Tove Olsen, Neståsen barnehage, og Rolf Kåre Jensen, rådmann Bodø kommune. Foto: Eirik Arntsen, Fylkesmannen i Nordland.

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, sa at Bodø kommune setter av ca. en halv million kroner årlig til kjøp av Inn på tunet-tjenester til 3. klassingene i kommunen og til barnehagebarn. Jensen sa at dette er vel anvendte penger og et tilbud kommunen kan bli bedre til å bruke.

Tove Olsen, leder i Neståsen private barnehage, fortalte hvor viktig det er at også barn i byen får oppleve gården som unik læringsarena.

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, [email protected], tlf. 755 47 846.

Forsknings- og utviklingsseminar for reindriftsnæringa i Nordland

Den 22. mai 2019 arrangerte Fylkesmannen i Nordland et forsknings- og utviklingsseminar for reindriftsnæringa i Nordland. På seminaret deltok nesten 40 representanter fra reindriftsnæringa, fra ulike forskningsinstitusjoner i Norge, og fra forvaltningen. Fylkesmannen i Nordland er opptatt av at forskningen forankres i næringa på et tidlig tidspunkt for å sikre at erfaringsbasert kunnskap inkluderes i arbeidet.

Bakgrunnen for seminaret var et ønske fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland Reindriftssamer om et samarbeid omkring temaet tap og produksjon i reindrifta i Nordland. Seminaret var en felles arena for næringa, forskningsinstitusjonene og forvaltningen, som her ble de enige om hvilke fem problemstillinger som skal prioriteres i fremtidige forskningsprosjekt.

FoU seminar om reindrift.
FoU seminar om reindrift. Foto: Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland

De fem problemstillingene var knyttet til:

 • Bestandsregistrering
 • Tapsårsaker
 • Arealtap- og fragmentering
 • Tradisjonell- og erfaringsbasert kunnskap
 • Reinens rolle i økosystemet

Ved bruk av kafebord-metodikk ble problemstillingene utdypet og ansvar for videre oppfølging ble fordelt.

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, [email protected], tlf. 755 47 846.

Fagsamling om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fylkesmannen i Nordland holdt tre fagsamlinger for kommunene i mai i år og stedene var Mosjøen, Sortland og Bodø. Noen av foredragene ble gjort med overføring via Skype, der det i sanntid ble foredratt både om å avkorte i tilskudd og behandle klager på vedtak. Hver fagsamling var på en dag og slike samlinger kommer vi til å arrangere hvert år.   

Temaene som ble tatt opp i fagsamlingene var:

 • Saksbehandling av PT-søknader (produksjonstilskuddssøknader)
 • Skjønnsmessige vurderinger av vanlig jordbruksproduksjon
 • Risikovurderinger og rutiner for valg av foretak til stedlig kontroll
 • Dyrevelferd og samarbeid med Mattilsynet
 • Avkortning
 • Om å behandle klager på vedtak om tilskudd innen PT
 • Landbruksregisteret og tilknytning, arealer m.m.
 • Ajourhold av arealdata

Det var godt oppmøte blant kommunene, med 38 av fylkets 44 kommuner representert. To av kommunene i Nordland har ikke landbruksforvaltning. Det vil si at fire kommuner ikke deltok. 

Fagsamling på Sortland om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Fagsamling på Sortland om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Foto: Regie Sjø, Fylkesmannen i Nordland.

Det kom inn mange nyttige innspill for å behandle søknader om produksjonstilskudd og disse vil bli sendt videre til Landbruksdirektoratet.  Fagsamlingene gav også nyttige innspill til vårt arbeid med å kartlegge og utrede hva som er de største utfordringene i vårt fylke, når det gjelder utbetaling av tilskudd, likebehandling og kompetanse. 

En slik kartlegging skal minst gjøres av oss annen hvert år, i tråd med Virksomhets- og økonomiinstruksen, som er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 11.12.2018. 

Kontaktperson:
Regie Sjø, [email protected], tlf. 755 47 851.

Til toppen