Fylkesnytt fra Nordland 3/2019

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Statens vegvesen som bygger viltovergang for rein over ny E6 i Grane.

«Leve hele livet» og Inn på tunet = sant

I høst har Fylkesmannen i Nordland gjennomført dialogmøter med alle kommunene i Nordland om kvalitetsreformen for eldre kalt «Leve hele livet». Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lengre og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet
Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet: Marita Bjerke (Fylkesmannen i Nordland), Marion Knutsen og Tone Krüger (USHT), Lisa Friborg (KS) og Ingrid Roaldsen (Fylkesmannen i Nordland). Foto: Fylkesmannen i Nordland

På dialogmøtene har vi orientert om Inn på tunet som et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Bakgrunnen for dette er for det første satsingen på tvers av fagavdelinger hos Fylkesmannen om prosjektet «Inn på tunet – med kjøperne i fokus». For det andre, er dialogmøtene et fint treffpunkt med kjøpergruppen av Inn på tunet-tjenester. For det tredje, kan Inn på tunet være en del av flere av «Leve hele livet» sine innsatsområder; både aktivitet og fellesskap, men også mat og måltider, samt sammenheng og overgang i tjenestene.

Alt dette kan du se i filmen vi har laget og som du finner på internettsiden til Fylkesmannen i Nordland.  

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no, tlf. 755 47 846.

Inn på tunet-studietur med deltakere fra Nordland

I september 2019 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland en studietur til Viken fylke med tema Inn på tunet. Studieturen er et av tiltakene i prosjektet «Inn på tunet – med kjøperne i fokus». Deltakerne kom fra 11 av Nordlandskommunene og representerte kjøpergruppen, Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere og landbruksrådgivere.

Deltakere fra Nordland på Inn på tunet-studietur
Deltakere fra Nordland på Inn på tunet-studietur på «Hver gang vi møtes-gården».  Foto: Fylkesmannen i Nordland

Vi møtte forskerne i prosjektet Demensomsorg på gård og vi besøkte Stene gård som har samarbeidet i en årrekke med Fredrikstad kommune om et dagaktivitetstilbud til personer med demens. I Sarpsborg besøkte vi Skjeltorp gård.

Kontaktperson:
Ingrid Helen Roaldsen, fmnoiro@fylkesmannen.no, tlf. 755 47 846.

Statens vegvesen bygger viltovergang for rein over ny E6 i Grane

Den nye traséen for E6 i Grane kommune deler beiteområdene til Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt i to. Etter en befaring 8. januar i år konkluderte representanter fra vegvesenet, Fylkesmannen og reinbeitedistriktet med at løsningen som var planlagt for flyttleia ikke var god nok. Statens vegvesen har nå bestemt seg for å bygge en viltovergang, slik at reinen kan krysse planfritt over E6 langs den opprinnelige traséen for flyttleia.

I reguleringsplanen som er vedtatt for ny E6 mellom Lille Majavatn og Brenna i Grane er det lagt til rette for at rein skal trekke og flyttes over veibanen flere steder hvor flyttleier krysser E6. Ved Sefrivatn er det sprengt ut en stor fjellskjæring som stenger den opprinnelige traséen for reindriftas flyttlei. Krysningspunktet for flyttleia er lagt rett sør for skjæringa. Reinbeitedistriktet frykter at reinen vil trekke inn i skjæringa i stedet for å krysse over vegen. Dette kan gi flere påkjørsler og redusert trafikksikkerhet for både dyr, bilister og reineiere.

Vegvesenet planlegger nå å reetablere traséen for flyttleia ved å legge et tunneltak over skjæringa på ny E6. Reinen kan da følge det naturlige høydedraget mot overgangen og videre over en jernbanetunnel noen hundre meter øst for E6. Dette bidrar til å sikre distriktets tilgang til beiteområdene øst for E6 og reduserer risikoen for påkjørsler både på E6 og jernbanen. Vegvesenet skal i samarbeid med reinbeitedistriktet utarbeide en søknad om omlegging av flyttleia etter reindriftslovens § 22.

For å gjøre plass til ny trasé for E6 er det ved Sefrivatn i Grane kommune sprengt ut en stor fjellskjæring.
For å gjøre plass til ny trasé for E6 er det ved Sefrivatn i Grane kommune sprengt ut en stor fjellskjæring. Denne går på tvers av og stenger den opprinnelige traséen for Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikts flyttlei. Foto: Mildrid Elvik Svoen/Fylkesmannen i Nordland

For å sikre at viltovergangen fungerer slik ønsket har reinbeitedistriktet og vegvesenet innhentet kunnskap fra svenske samebyer om deres erfaringer med viltoverganger rundt Kiruna. Dette omhandler blant annet bredden og utformingen på overgangen og forhold i områdene rundt.

Kontaktperson: 
Mildrid Elvik Svoen, fmnomsv@fylkesmannen.no tlf. 755 31 643.

Utbrudd av LA-MRSA i svinebesetninger i Nordland 2019

I Nordland er det 7 tilfeller av LA-MRSA i svinebesetninger i 2019. LA-MRSA er husdyrassosiert multiresistente gule stafylokokker (bakterie). Myndighetene har bestemt at svinebesetninger med LA-MRSA må avlive grisene og sanere smitten i driftsbygninger og eventuelt miljøet inntil bygninger. Dette er for å hindre at bakterien sprer seg til helseinstitusjoner som for eksempel aldershjem og sykehus.

Vinteren 2019 ble det oppdaga LA-MRSA hos en smågrisprodusent og to slaktegrisprodusenter. Sommeren 2019 ble det oppdaga nye tilfeller. Da viste det seg at en annen smågrisprodusent og 3 slaktegrisprodusenter var smitta av den resistente bakterien.

Griser ute en vinterdag i november 2019.
Griser ute en vinterdag i november 2019. Foto: Regie Sjø/Fylkesmannen i Nordland.

I Nordland har det vært et tett samarbeid mellom Mattilsynet, Fylkesmannen, Nortura og de berørte svinebesetningene. Vi har besøkt besetningene sammen. De tre etatene har orientert om sine roller, vi har svart på spørsmål og har vært på befaring i fjøsene. Nortura lager utkast til saneringsplaner, Mattilsynet skal godkjenne saneringsplaner og Fylkesmannen skal utbetale erstatninger.

Så langt har vi i Nordland utbetalt delerstatninger på vel 50 millioner kroner i to besetninger.

Utbruddet har ført til mye ekstra arbeid i 2019. Arbeidet med sanering av smitte i bygninger er i gang hos noen produsenter, mens andre ikke har fått godkjent saneringsplan ennå. Det vil også bli mye arbeid i 2020 med sanering av LA-MRSA. Fylkesmannen håper at dette arbeidet blir ferdig i løpet av 2020.

Kontaktperson:
Jostein Øvervatn, fmnojov@fylkesmannen.no , tlf. 755 47 841.