Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 2/2019

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om landbruket i Troms og Finnmark - verdt å ta vare på.

Landbruket i Troms og Finnmark - verdt å ta vare på

Fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangerer landbrukskonferanser i Finnmark 21. august, og i Troms 22. august. Dette gjør vi i samarbeid med Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Troms og Finnmark. Vi har invitert listekandidatene til Fylkestingsvalget 2019 fra Troms og Finnmark til politisk debatt.

Debatten blir ledet av Kato Nykvist fra Nationen.

«Landbruket er en viktig næring i vår region. I den senere tid har vi registrert en økende interesse for matproduksjon, lokal mat og landbruk. Dette er en gylden anledning å lære mer om landbruket i Troms og Finnmark, og ikke minst bli kjent med de ulike partienes landbrukspolitikk før valget», sier landbruksdirektør i Troms og Finnmark – Berit Nergård Nyre.

Tema som vil bli tatt opp er blant annet:

  • Jordvernshensyn i lokalplanlegging og politikk ved Heidi Vinge - Ruralis
  • Skogbrukets rolle i det grønne skiftet ved Audun Otterstad - Allskog
  • Felles bruk av utmarka, beitebruk og utmarksturisme
  • AgriAnalyse-rapportene: Utviklingen i jordbruket i Troms og Finnmark - mulighetenes landbruk v/Christian Anton Smedshaug/Hanne Eldby

Konferansen i Finnmark finner sted i fylkestingssalen i Vadsø den 21. august kl 10 – 15.
Konferansen i Troms finner sted på Scandic Ishavshotellet i Tromsø 22. august kl 10 – 15.

 

For mer informasjon kontakt:
Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, tlf 911 65 604.

Kystskogbruket møtte skognæringa i Troms og Finnmark

21. mai arrangerte Kystskogbruket regionmøte – Nord, i Pasvik i Finnmark. Her møtte forvaltning, næring og politikere for å bli bedre kjent med status og potensiale for skogbruket lengst nord i Norge. Vi samlet oss på Svanhovd miljøsenter der vi hadde gjensidig informasjon om hva kystskogbruket arbeider med og tilsvarende hva skognæringa i Troms og Finnmark har av satsinger og prosjekter.

Tynninga er viktig for finnmarksskogbruket.
Tynninga er viktig for finnmarksskogbruket. Foto: Rasmus Stokkeland

De som holdt innlegg var blant andre daglig leder i Skognæringa kyst - Ole Bakke, Kysttredriver i Troms - Camilla Bersvendsen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkespolitiker Ulf Ballo (Ap) er oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. Han pekte på at i dag er det bioenergi som er viktigste produktet fra finnmarksskogen. Men på sikt må vi få til å utnytte finnmarksfurua til mer verdifulle produkter enn energiflis. Han vektla at myndighetene må tilrettelegge for at også skogressursene i våre fylker kan utnyttes og at dette krever stabile og gode rammebetingelser.

Skogskaffe i Pasvikskogen
Skogskaffe i Pasvikskogen Kjersti Roasnoff Aronsen, Camilla Bersvendsen, Ann Hege Hanstad og Trude Hagen Hansen. Foto: Rasmus Stokkeland

Etter møtet ble det anledning til en befaring oppover Pasvikdalen til et tynningsfelt ved Malbekkmoen. Her møtte vi Pasvik biovarme som driver med tynningshogst for skogeier Finnmarkseiendommen. Det ble en god diskusjon om skogforholda i Finnmark som kjennetegnes av store areal med furu i hogstklasse 3 og 4. Disse arealene startet man å tynne i 2008 og det tas årlig ut ca 5000 kubikk der virket går til flisfyringsanlegg hos Garnisonen i Sør-Varanger. En liten del av tømmeret kan foredles til mer verdifulle produkter som kledning og laftetømmer, men det er først om 40 til 50 år at vi kan høste større volum hogstmoden skog i Pasvik. Interessen for lokale treprodukter er økende og det jobbes med å øke produksjon og tilbud av blant annet kledning fra Finnmarksfuru.  

Det nye hovedkonotoret til Finnmarkseiendommen i Lakselv har furukledning fra Alta.
Det nye hovedkonotoret til Finnmarkseiendommen i Lakselv har furukledning fra Alta. Foto: Tor Håvard Sund

Matjord og driveplikt - ta vare på matjorda

For å hjelpe kommunene med å følge opp driveplikten har Fylkesmannen i Troms og Finnmark satt i gang et prosjekt med fokus på matjord, driveplikt og jordleie. Hovedmålet er at brakke jordbruksarealer kan tas i bruk av aktive landbruksforetak, og at de som leier jord har langsiktige leieavtaler som fører til driftsmessig gode løsninger.

For å få dette til må kommunene ha gode og effektive rutiner for forvaltning, kartlegging og formidling av jordbruksareal. En viktig del av arbeidet i prosjektet er nettopp det å hjelpe kommunene med verktøy til å håndtere driveplikten.

Fjøs i 2000 og 2006, Tomasjord i Balsfjord kommune, Troms.
Fjøs i 2000 og 2006, Tomasjord i Balsfjord kommune, Troms. Foto: Oskar Puschmann/Nibio

Et slikt verktøy er «jordbanken» som er et kart som viser hvilke arealer som er i drift og hvilke som ligger brakk. Et annet tiltak for å få mer jord i drift er å informere bønder og grunneiere om verdien og ansvaret som er knytta til jordbruksareal. Hva betyr egentlig driveplikt, og hvordan går man fram dersom man ønsker å leie ut jorda til aktive bønder? Dette er informasjon som prosjektet skal gjøre kjent for både kommunene og grunneiere.

Trenger nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på? Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche 2020 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser.

I år er Nord-Norge valgt ut som én av tre matregioner, som får delta på Grüne Woche sammen med Landbruksdepartementet og landbruksministeren, sammen med Fjellregionen og Vestlandet/Fjord-Norge.

IGW deltakere.
IGW deltakere. Foto: Fylkesmannen

Målet med at Nord-Norge og Norge deltar på Grüne Woche 2020, er å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet.

Internationale Grüne Woche eller International Green Week (IGW) er en av verdens største forbrukermesser og en viktig møteplass for landbruk, reiseliv og matindustrien. Prosjektet skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.

Vet du om en bedrift som burde være i Nord-Norges delegasjon? Eller har du kanskje lyst å delta selv? Kontakt prosjektleder Liv Edel Berg 77 64 21 38.

Inspirasjonssamlinger om bygdenæringer

I Troms og Finnmark har vi mange småbedrifter som driver med lokal mat, grønt reiseliv, Ut på Vidda, Inn på tunet og festivalmat. Fylkesmannen ønsker å hjelpe disse bedriftene opp og fram ved å arrangere inspirasjonstreff der bedriftene kan møte det offentlige virkemiddelapparatet. Det skal arrangeres 4 samlinger i Nord-Troms, Tana, Alta og Sør-Troms i 2019.

Inspirasjonstreffene starter med foredrag av bedrifter som har lykkes. Deretter blir det tilbudt individuell oppfølging og mulighet for å få svar på spørsmål de ulike aktørene har.

Deltaker på mobiliseringsmøte i Tana.
Deltaker på mobiliseringsmøte i Tana. Foto: Marta Valdez

Mattilsynet, Innovasjon Norge, kommunene, Fylkesmannen og Kompetansenettverket for lokalmat gir individuell veiledning til deltakerne på inspirasjonstreffene. Deltakerne henter også nyttige erfaringer fra hverandre. Vi tror at dette tilbudet vil inspirere og være til nytte for bedrifter som har lyst å satse og utvikle sin bedrift.