Gassledsaken – dom i Oslo tingrett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Oslo tingrett falt i dag dom i saken som fire selskaper med deltakerandeler i Gassled (gasstransportsystemet for norsk gass) har anlagt mot staten ved Olje- og energidepartementet.

Staten ble frifunnet i saken (dommen i pdf-format).

- Olje- og energidepartementet er tilfreds med at staten nå er frifunnet i søksmålet ved Oslo tingrett, sier kommunikasjonssjef i Olje- og energidepartementet, Ole Berthelsen.

Bakgrunn

Petroleumsressursene er statens eiendom, og staten har en lovfestet eksklusiv rett til å drive ressursforvaltning. Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv slik at det skapes størst mulig verdier fra petroleumsressursene. For å nå målet må mest mulig av de samfunnsøkonomisk lønnsomme olje- og gassressursene på sokkelen utnyttes.

En forutsetning for å skape størst mulig verdier fra petroleumsressursene er at rammeverket bidrar til at oljeselskapene, som driver den daglige leting, utbygging og drift, har egeninteresse av å fatte de beslutningene som maksimerer verdiskapingen fra norsk sokkel. En hovedoppgave for departementet er å sørge for at rammeverket virker på denne måten. Da må blant annet stordriftsfordeler i transportinfrastruktur utnyttes og unødvendig høye kostnader ved produksjon og transport unngås.

Rettssaken ved Oslo tingrett om tariffer (prisen) for transport av gass i Gassled gjelder således grunnleggende prinsipper for statens forvaltning av petroleumsressursene.

Helt fra starten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har en sentral del av ressursforvaltningen vært å oppnå både en rasjonell utvikling av og bruk av gasstransportsystemet. Reguleringen av transporttariffene i det norske gasstransportsystemet er et hovedvirkemiddel for å oppnå dette. Fra og med det første gasstransportsystemet har staten derfor regulert den avkastning som transporttariffene skal kunne gi på investeringene i transportinfrastrukturen.

Lave transporttariffer gir lavere kostnader for selskaper som står foran lete-, utbygging- og driftsbeslutninger. Lavere kostnader gjør flere ressurser lønnsomme å lete etter, bygge ut og produsere. Lave tariffer legger således til rette for best ressursforvaltning knyttet til våre petroleumsressurser.

For å legge til rette for en slik god ressursforvaltning, har det siden midten av 1980-tallet vært en uttrykkelig målsetting at fortjenesten skal tas ut på feltene og ikke i transportleddet, og at investeringene skal gi en realavkastning i transportleddet på om lag 7 pst. før skatt på totalkapitalen. Reguleringen sikrer samtidig en rimelig fortjeneste på investeringene slik at samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur blir etablert og opprettholdt. Siden 2003 har tariffene vært fastsatt i en egen tarifforskrift.

Nærmere om Gassled

Gassled er et interessentskap som eier størstedelen av gasstransportsystemet tilknyttet norsk kontinentalsokkel. Gasstransportsystemet består av rørledninger, plattformer, prosessanlegg på land og mottaksterminaler i utlandet. Systemet blir brukt av alle som har behov for transport av norsk gass. Gassled ble etablert i 2003 ved en sammenslåing av flere separate transportsystemer.

Tariffer for transport av gass i Gassled, som gassprodusentene må betale til eierne i Gassled, har siden 2003 vært fastsatt i en egen tarifforskrift.

Etter at det ble konstatert at tariffinntekter fra inngåtte transportavtaler minst gir en slik avkastning som forutsatt for investeringene i de fleste deler av Gassled, vedtok Olje- og energidepartementet endringer i tarifforskriften i juni 2013. Det ble fastsatte nye, lavere tariffer for nye transportavtaler for transport fra 1. oktober 2016 i disse delene av Gassled. Vedtaket berører ikke tariffene i allerede inngått transportavtaler, de ble videreført. De nye tariffene sikrer at deltakerne i Gassled fortsatt får en rimelig fortjeneste.

Hovedformålet med de nye, lavere tariffene er å legge til rette for ytterligere leting, utbygging og produksjon av petroleumsressursene på hele den norske kontinentalsokkelen. De nye tariffene videreførte etablerte reguleringsprinsipper og langvarig forvaltningspraksis.

De fire selskapene Njord Gas Infrastructure AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS, som har deltakerandeler i Gassled, anla rettssak mot staten ved Olje- og energidepartementet med krav om at endringsforskriften er ugyldig, og at staten er erstatningspliktig.