Gir ekstra sjanse til å bli lærer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Så langt har ordningen med forkurs bidratt til at 470 søkere som ellers ville ha fått avslag på grunnskolelærer- og lektorutdanningen har kvalifisert seg for opptak. – Derfor har vi bestemt at det også i 2019 skal tilbys forkurs i matematikk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Fra høsten 2016 skjerpet regjeringen opptakskravene til lærerutdanningene slik at man må ha minimum karakteren 4 i den enkleste matematikken fra videregående skole. Regjeringen ønsket å gi de som oppfylte de andre kravene, men hadde karakteren 3 i matematikk, en sjanse til å kvalifisere seg for opptak. Derfor ble det utviklet et forkurs som til nå har blitt gjennomført tre ganger. 

– Dette tiltaket har bidratt til at 470 søkere har kvalifisert seg for opptak, noe som er et betydelig tilskudd av gode studenter til landets lærerutdanninger. Derfor viderefører vi forkurset også for opptaket i 2019 slik at studenter med karakteren 3 i fellesfaget matematikk på videregående skole får mulighet til å kvalifisere seg til lærerutdanningene, sier Nybø.

Beslutningen om å videreføre forkurset for opptak til lærerutdanning i 2019/2020, innebærer at alle institusjoner med relevant lærerutdanning skal tilby slikt kurs. Forkurset skal organiseres som et sommerkurs i juli med en avsluttende nasjonal prøve. Institusjonene må bygge på sine erfaringer fra tidligere års forkurs, slik at søkerne sikres et godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

– Vi ser en tydelig positiv trend over tid, med økte søkertall og økte opptakstall til lærerutdanningene. Vi har gjort utdanningen bedre, yrket mer attraktivt, og iverksatt flere økonomiske incentiver for å ta lærerutdanningen. Vi trenger fortsatt flere lærere, særlig til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. Forkurset er ett av flere viktige tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning i 2019, sier Nybø.

Regjeringens tiltak for å rekruttere flere lærere og beholde lærere

 • Lærerutdanningen er blitt masterutdanning med økte opptakskrav. Gir økt kvalitet og lønn.
 • Ordning for sletting av studiegjeld for de som tar lærerutdanning på normert tid og jobber som lærer etterpå. Ordningen tilgodeser spesielt de som jobber som lærer i Nord-Norge.
 • Økt lærertetthet. Det er blitt 3 129 flere lærerårsverk siden skoleåret 2014-15. Det er bevilget 1,75 milliarder kroner til lærernorm i 2019.
 • Videreutdanning. 27 800 lærere har fått tilbud siden 2014. Gir faglig fordypning, og større incentiv til å bli værende i skolen.
 • Lærerspesialistordningen. Vil gi 1200 dyktige lærere en karrierevei i skolen i 2019.
 • Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og kommuner om lærerutdanningsskoler. Fikk 44,5 millioner kroner i 2018. Har betydning for lokalt samarbeid om rekruttering til læreryrket.
 • Rekruttering til samisk og kvensk lærerutdanning. Fikk 2,5 millioner i 2018 via Utdanningsdirektoratet.
 • Rekrutteringstiltak rettet mot trinn 1–7, og rekruttering av menn og lærere med innvandrerbakgrunn. Fikk 10 millioner kroner i RNB 2018.
 • Tiltak for å få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanning.
  Regjeringen ga ved årsskiftet over 7 millioner kroner til utvikling av nye ordninger som kan få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen, og som kan kvalifisere flere lærere til å undervise på 1.-4.trinn. 
 • Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling etablert av Kunnskapsdepartementet juni 2018. Samarbeidsforum med universitets- og høyskolesektoren og interesseorganisasjonene. Rekruttering er et viktig tema.