Varsler ekstern ekspertgruppe som skal undersøke skredet på Gjerdrum

— Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en svært tragisk hendelse med fatale konsekvenser og mange berørte. Det er derfor nødvendig at vi grundig undersøker både årsakene til skredet og om noe kan endres, slik at vi gjør det som er mulig for å hindre slike ulykker i framtiden, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen vil raskt sette ned en ekstern ekspertgruppe for grundig å undersøke hendelsen på Gjerdrum 30. desember. Gruppens arbeid vil være todelt. Den skal raskt arbeide med å finne årsaker til skredet. Basert på funnene skal ekspertgruppen deretter gå gjennom hvilke læringspunkter hendelsen har gitt oss, og evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp.

Ansvarsdelingen mellom ulike forvaltningsnivåer og private aktører vil være en naturlig del av dette. 

—Det gjøres allerede mye godt arbeid med å forebygge naturskade i Norge. Det er likevel ikke mulig å fjerne all risiko. Vi må leve med at alvorlige naturhendelser kan skje. Det vi kan gjøre noe med, er samfunnets evne til å håndtere risiko. Når en så alvorlig hendelse som skredet i Gjerdrum inntreffer, må vi gå nøye gjennom årsaksforholdene og vurdere om samfunnets håndtering av risikoen kan forbedres, sier Tina Bru.

Regjeringen vil raskt komme tilbake til mandat for ekspertgruppen og sammensetningen av denne.

— Folk skal kunne føle seg trygge i hjemmene sine. Derfor vil vi raskt få på plass en ekspertgruppe som skal finne årsakene til det tragiske skredet og deretter vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet, sier Tina Bru.