FN klar for forhandlinger om internasjonale havområder

- Havretten og en sunn forvaltning av havområdene er bærebjelker i norsk politikk og økonomi. Det er derfor positivt at FN har vedtatt å starte forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av internasjonale havområder. For Norge er det viktig å sikre gode regler for vern og bruk av verdenshavene. Vi skal delta aktivt i disse forhandlingene, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs Generalforsamling vedtok 19. juni å igangsette forhandlinger om en ny folkerettslig avtale om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet på havet utenfor nasjonal jurisdiksjon. Den nye avtalen skal blant annet regulere tilgang til og fordelsdeling fra marine genetiske ressurser, bruk av marine verneområder og konsekvensutredninger. Avtalen skal tilpasses eksisterende avtaler og organisasjoner, så som IMO, OSPAR og NEAFC, innenfor det eksisterende havrettsregimet under FNs havrettskonvensjon. En forberedende komitée vil møtes første gang i mars/april 2016.  

FN-avtalen det vil bli forhandlet om skal utfylle det eksisterende havrettsregimet under FNs havrettskonvensjon når det gjelder genetiske ressurser, marine verneområder og konsekvensutredninger.  

- Forhandlingene vil være viktige for Norge med våre brede marine interesser Det er viktig at havrettskonvensjonen ligger til grunn for fremtidige forhandlinger om havspørsmål i FN. En helhetlig og vitenskapelig basert havforvaltning samt en styrking av de folkerettslige rammene for internasjonale havområder er viktige norske prioriteringer. På denne måten kan vi legge grunnlaget for videre bærekraftigressursutnyttelse og skipsfart samtidig som vi styrker miljøforvaltningen, sier Brende.

Til toppen