Ikrafttredelser 1. januar 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oversikt over nye lover og regler som gjelder fra 1. januar på Helse- og omsorgsdepartementets område.

Omorganisering av helseforvaltningen

Helse- og omsorgsdepartementet omorganiserer den sentrale helseforvaltningen og reduserer antall etater fra 15 til 11.

Les mer om de nye etatene 

Ny  transplantasjonslov:

Transplantasjonslova gjelder for donasjon og transplantasjon av organer, celler og vev til andre mennesker. Å øke tilgangen på organer er et viktig mål med transplantasjonslova. Mange av dem som venter på et nytt organ er alvorlig syke. Noen av dem dør mens de venter.

Ny transplantasjonslov forenkler og moderniserer regelverket. Loven innebærer blant annet:

  • Loven slår fast at de regionale helseforetakene skal sørge for at alle potensielle donorer kan bli vurdert og få mulighet til å donere.  Det skal vurderes om pasienter som er døde, eller som forventes å dø om kort tid, kan være aktuelle som donor.
  • Loven gir rammer for samtykke til donasjon fra levende donor. Hovedregelen skal fortsatt være at levende donor må ha fylt 18 år for å kunne gi et selvstendig samtykke til donasjon. Loven slår fast at donor skal få nødvendig medisinsk og psykologisk utredning og tilpasset informasjon om inngrepet før samtykke gis. Donor skal også få medisinsk oppfølging etter en fastsatt plan dersom donasjonen får konsekvenser for hans eller hennes helse.
  • Loven setter klare rammer for når det kan gis behandling med sikte på bevare organer som kan brukes til donasjon når donoren er hjernedød. Hovedregelen skal fortsatt være at avdødes syn på donasjon skal respekteres. Personer som har fylt 16 år kan gi samtykke til at donasjon kan gjennomføres etter at de er døde. Dersom avdøde ikke har samtykket skal de pårørende fremdeles kunne nekte donasjon.
  • Tildeling av organer, celler og vev skal fortsatt bygge på medisinske kriterier. Prinsippet om anonymitet mellom giver og mottaker som ikke kjenner hverandre fra før videreføres. Forbudet mot kommersiell utnytting av organer mv. videreføres.

Ny obduksjonslov

Ny obduksjonslov forenkler og moderniserer regelverket. Loven innebærer blant annet:

  • Obduksjonslova slår fast at de regionale helseforetakene skal sørge for nødvendig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre medisinske obduksjoner. Legen som stadfester at pasienten er død skal vurdere om den avdøde bør obduseres.
  • Obduksjon kan bare skje når det ikke er grunn til å tro at den avdøde ville ha motsatt seg obduksjon. De nærmeste pårørende kan uavhengig av viljen til den avdøde nekte obduksjon.
  • De pårørende kan ikke nekte rettsmedisinsk obduksjon. De kan likevel nekte at biologisk materiale som er tatt ut i forbindelse med obduksjonen blir brukt til forskning.
  • Pårørende har rett til informasjon om uttak av biologisk materiale til bruk i forsking.

Endring i varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger

Endring i alkoholloven § 1-6 innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, som i dag. Det innføres en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter et kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om søknad om ny bevilling. En forutsetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget.

En tilsvarende endring i varigheten på skjenkebevillinger innføres for Svalbard.

Innføring av prikktildelingssystem salgs- og skjenkebevilling

Det innføres en nasjonal ordning som standardiserer hvordan kommunene skal reagere ved brudd på bevillinger for salg- eller skjenking av alkoholholdig drikk. Ulike brudd vil gi et fast antall prikker. Dersom en bevillingshaver samlet sett får 12 prikker eller mer i løpet av to år, skal bevillingen trekkes tilbake for en viss periode.

Nye krav til skjenkekontrollører

Det blir krav om at kommunene må bruke to kontrollører på skjenkekontroller. Kontrollørene må ha gjennomført en kunnskapsprøve. Kontrollørene må ha gjennomført prøven innen 1. juli 2016. Alle kunnskapsprøver skal fra 1. januar 2016 gjennomføres elektronisk.

Solarier

Ansvarlige for daglig drift og ansatte med kundekontakt ved solarier må fra 1. januar 2016 ha bestått en kunnskapsprøve.

Kunnskapsprøven er en videreføring av den tidligere frivillige solarieprøven og skal sette den enkelte ansatte i stand til å gi god veiledning til kunder slik at overdreven soling kan unngås.

Laserpekere

Ny § 19 a i strålevernloven gjelder fra 1. januar 2016. Det gir mulighet for Toll- og avgiftsetaten til å tilbakeholde, beslaglegge og destruere ulovlig importerte laserpekere, slik at det blir vesentlig enklere å få ulovlig importerte laserpekere ut av sirkulasjon. Bestemmelsen tilsvarer den ordningen man har for privatimport av legemidler. Nærmere ansvarsfordeling vil klargjøres i forskrift. 

Innføring av smilefjes på serveringssteder

Mattilsynet innfører smilefjesordning i hele Norge fra 1. januar 2016. Smilefjesordningen vil gi forbrukerne informasjon om de hygieniske forholdene ved restauranter og kaféer.

I første omgang gjelder smilefjesordningen for kafeer og restauranter. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen. Kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker er ikke med. Disse skal fortsatt ha ordinært tilsyn fra Mattilsynet, men da uten å få smilefjessymbol. Smilefjesene kommer i tre ansiktsuttrykk; fra smilefjes til strekmunn og surmunn som dårligste karakter. Smilefjesrapporten skal henges opp godt synlig ved inngangen til serveringsstedet.