Kulturen er god på hverdagsintegrering

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag ble det offentliggjort at 8 millioner kroner i spillemidler er fordelt til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet.

Bilde av salen under innspillsmøtet om kunst- og kulturlivets bidrag til integrering og inkludering i Oslo 21. november 2016.
Fra innspillsmøte om kunst- og kulturlivets bidrag til integrering og inkludering, IKM-museet i Oslo 21. november 2016. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

- Museer, bibliotek, teatre, scener og kunst bidrar til viktige møteplasser og fungerer som brobyggere mellom ulike mennesker, kulturer og historier. Jeg er glad for at vi nå kan få enda flere prosjekter over hele landet der vi får til mer hverdagsintegrering i praksis, sier Linda Hofstad Helleland.

- Kulturen er god på hverdagsintegrering, og det gjøres allerede mye godt arbeid hver dag ute i mange lokalsamfunn. Nå får vi også støttet opp om noen større prosjekter i det som mange oppfatter som det tradisjonelle og kanskje ikke så tilgjengelige kulturlivet vårt. Det er viktig å bygge ned barrierene i seg selv og jeg er spent på alt det flotte som kan komme ut av disse prosjektene.

Kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter bidrar til økt inkludering i kunst- og kulturlivet. Regjeringen ønsker å støtte opp under dette arbeidet for å skape et inkluderende samfunn.

Innspillene til hvilke tiltak som skal gjennomføres har kommet fra institusjonene selv. Blant annet gjennom et innspillsmøte i fjor høst. Tildelingene er en oppfølging av Integreringsmeldingen.

Tildelingene er gjort på bakgrunn av budsjettsøknader. I tillegg har Kulturdepartementet oppfordret institusjonene om innspill til gode integreringsprosjekter.

Prosjekter som direkte involverer flyktninger og innvandrere i planlegging og gjennomføring er prioritert. Samarbeid med det frivillige feltet er også vektlagt. Det er også tatt hensyn til geografisk og sjangermessig spredning.

Nasjonalbiblioteket får 3 millioner kroner til integrering i bibliotek gjennom utvikling av folkebibliotekene i forbindelse med at Nasjonalbiblioteket overtar ansvaret for Det flerspråklige bibliotek. Folkebibliotekene er viktige møtesteder i kommunene og fungerer særlig som drivkraft for integrering av minoriteter i det norske samfunnet. Nasjonalbiblioteket er et kompetanse- og ressurs­senter for folkebibliotekene som kan initiere, igangsette og koordinere utviklings­prosjekter rettet mot integreringsarbeidet, samt at de tilgjengeliggjør informa­sjon om integreringsprosjekter.

Kulturrådets aspirantordning styrkes med 1 million kroner. Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan etter søknad få tilskudd til å ansette nyutdannede kunstnere eller kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn, som er i etableringsfasen, i en aspirantstilling for ett år. Formålet med ordningen er å bidra til at kulturinstitusjonene speiler mangfoldet i befolkningen ved i større grad å rekruttere kandidater med variert kulturell og sosial bakgrunn. Ordningen gir unge talenter mulighet til å utvikle seg, mulighet til å lære hvordan institusjonene arbeider og tilgang til viktige kontakter og nettverk. I tillegg drar institusjonene nytte av aspirantenes kunnskap og erfaringer. Ordningen omfatter også hospitering innenfor administrasjon, produsent- og arrangørvirksomhet.

Scenekunst får 1,5 millioner kroner:

Hålogaland teater i Tromsø får 600.000 kroner til migrasjonsprosjektet om forflytning. Midlene skal gå til den planlagte produksjonen " Kødd og melankoli; et utvekslingsprosjekt mellom kunstnere og flyktninger. Målet er å skape en situasjon for kunstnerisk praksis hvor de involverte kan lære av hverandre på tvers av barrierer og ulike livsvilkår. Prosjektet skal munne ut i en forestilling om fellesskap.

Dansens Hus får 600 000 kroner til samarbeidsprosjektet #urbanyoungandnew – et frirom for unge asylsøkere.  Prosjektet er planlagt i 2016 og gjennomføres våren 2017 i samarbeid med Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS og det urbane dansemiljøet i Oslo. Dansens Hus og NOAS ønsker å bidra til at unge asylsøkere får et meningsfylt liv ved å invitere til dansearrangementer, workshops, forestillinger og samtaler.

Kilden konsert og teaterhus får 300.000 kroner til turnévirksomhet med forestillingen Anne Franks barn. Forestillingen ble utviklet i 2016 i samarbeid mellom flyktninger, Agder Teater, Kongsgård Skolesenter, Dramatiske Selskab og Plattform – Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Støtten kan muliggjøre turnévirksomhet på skoler og asylmottak i Agderfylkene. 

 

Museer og billedkunst får 2 millioner kroner:

Ryfylkemuseet får 300.000 kroner til Dialogprosjektet Barn i bygda.  Museet har gjennom mange år drevet kulturkafe som integreringsarena og har også utviklet kafétilbud for barnefamilier i samarbeid med flyktninger og innvandrer bosatt i nærmiljøet. I august 2016 startet museet dokumentasjons- og dialogprosjektet «Barn i bygda». Prosjektet har som mål å bedre forståelse av barns oppvekstsvilkår i et flerkulturelt bygdesamfunn.  Målsetting er også å øke kunnskap i samfunnet om ulike måter å forstå barndom og barneoppdragelse for å bedre integreringsprosessen av innvandrerfamilier.

Oslo Museum, avdeling Interkulturelt Museum, får 700.000 kroner til oppstart av sysselsetting av asylsøkere og flyktninger gjennom Kulturkafé. Med inspirasjon fra Ryfylkemuseet ønsker Oslo Museum / avdeling IKM å etablere Kulturkafé som en inkluderende møteplass i lokalmiljøet på Grønland i Oslo og som en integrert del av museet. Medvirkning er et bærende prinsipp for prosjektet, som er et samarbeid mellom Røde Kors Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus og det flerkulturelle nærmiljøet. Tilbudet er tenkt spesielt rettet mot nyankomne flyktninger.

Perspektivet Museum (PEM) får 300.000 kroner til arbeidet med å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn. PEM arbeider spesielt med kulturelt mangfold i nord-områdene.

Kode Kunstmuseene i Bergen får 700.000 kroner til Kodes outreach program som er rettet spesielt mot flyktninger og asylsøkere. Museet driver en velfungerende formidlingsvirksomhet rettet mot et flerkulturelt publikum og har spesielt tilrettelagt formidling til barnefamilier i asylmottak.

Musikk får 500 000 kroner:

Den Norske Opera & Ballett får 300.000 kroner til å styrke samarbeid og samproduksjon med minoritetsinitierte og flerkulturelle aktører.  DNOB har i en årrekke bidratt til at kunst og kulturaktører i det frie feltet får vist sine produksjoner på en arena med høy status. Samtidig har grupper som Tabanka Qrew, Nordic Black Theater, Damini Hause of Culture, Mela og TrAp bidratt med sin kompetanse og bragt publikumsgrupper med   innvandrer- og flyktningebakgrunn inn i Operaen. Det er viktig at denne arenaen for gjensidig erfarings – og kompetanseutveksling kan opprettholdes og videreutvikles.

Stavanger Symfoniorkester får 200.000 kroner til videre arbeid med formidling til flyktninger, asylmottak og andre flerkulturelle miljøer. Orkesteret har i en årrekke drevet oppsøkende formidlingsvirksomhet rettet mot flerkulturelle miljøer i Rogaland.