Meld. St. 30 (2015–2016)

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk tar utgangspunkt i migrasjonsbildet i Europa og Norge 2015 og 2016. I meldingen presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet. Integreringspolitikken må utvikles fortløpende for å svare på samfunnets behov. Med denne meldingen angir regjeringen en retning for det videre arbeidet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget