Endringer i lover og forskrifter fra KD

Her er oversikt over lover og forskrifter som trer i kraft januar i 2017.

Skole

  • Endringer i opplæringsloven. Lovendringen gjelder at det innføres en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Dispensasjonen gjelder de lærerne som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014. Lovendringen vil antagelig tre i kraft tidlig i januar 2017.
  • Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2016. Lovenes § 7 omhandler oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærling og forskriften skal vedtas med hjemmel i bestemmelsen. Forskriften fastsetter nærmere regler for oppdragsgiveres plikt til å stille krav om bruk av lærlinger.

Høyere utdanning

  • Forskrift om opptak til høyere utdanning er oversatt til nynorsk. Forskrift om opptak til høgre utdanning. Det er foreslått mindre endringer.

Andre lovendringer

  • Endring i forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017.
  • Endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2016-2017 – gradvis innføring av elleve måneders utdanningsstøtte
  • Ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal (Vitnemålsportalen). Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.
Til toppen