Historisk arkiv

Nordisk forsvarssamarbeid gir gode resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco har gitt, og fortsetter og gi, konkrete resultater, skriver her de nordiske forsvarsministerne etter forsvarsministermøte i Rovaniemi 14. og 15. mars.

Felles uttalelse fra de nordiske forsvarsministrene etter nordisk forsvarsministermøte i Rovaniemi, Finland.

Det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco har gitt, og fortsetter og gi, konkrete resultater. Samarbeidet omfatter i dag samtlige forsvarsgrener. Under forsvarsministermøtet i Rovaniemi som ble avholdt torsdag og fredag, ble vi alle enige om å fortsette å utvikle det nordiske forsvarssamarbeidet.

De nordiske landene deler historie, tradisjoner og holdninger. Våre land hegner om demokrati, likhet, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper. Å bidra til regional stabilitet så vel som internasjonal fred og sikkerhet, er en veletablert tradisjon i Norden.

Med like utgangspunkt og en naturlig tilknytning til hverandre, har det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco vært en suksess. Drivkraften er å oppnå konkrete resultater. Våre land ser ingen prinsipielle begrensninger for hvordan vi kan utvikle samarbeidet, så lenge hvert land beholder sin nasjonale beslutningsmyndighet over egne operative kapasiteter. Trusler mot fred og sikkerhet avverges best i fellesskap, sammen med hverandre og andre.

Ett av mange konkrete resultater er det omfattende trenings- og øvingssamarbeidet på luftsiden; Cross Border Training (CBT). CBT innebærer at de nordiske landene øver sammen i hverandres luftrom uten at det må søkes om tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Tanken er at fellesøvelser mellom de nordiske landene skal planlegges og gjennomføres med så lite administrasjon som mulig, akkurat slik vi gjør når vi øver nasjonalt. Det finske, norske og svenske luftforsvaret har i flere år øvd sammen under CBT North. En avtale mellom Danmark og Sverige om CBT South ble undertegnet i november 2012, og sent i fjor ble den første øvelsen gjennomført over Småland og Jylland. Målsettingen er at en slik avtale på sikt kan omfatte hele Norden.

CBT er et utmerket eksempel på nordisk samarbeidsånd og på hva vi kan få til sammen. Erfaringen fra våre fellesøvelser er svært gode. Vi har skapt et effektivt øvelsesutbytte som utvikler vår evne til å operere sammen. Denne typen samarbeid forsterker vår operative evne og våre muligheter til å lykkes i skarpe situasjoner.

Forsvarssamarbeidet Nordefco er ikke et alternativ vårt samarbeid og partnerskap med Nato og EU. Det nordiske samarbeidet er et tillegg til eksisterende strukturer. Samarbeidet gjør oss sterkere og øker vår evne til å påvirke også i store internasjonale sammenhenger. Blant annet undersøker vi mulighetene for et nordisk bidrag til en FN-ledet operasjon. Sammen er vi sterkt engasjert i å forbedre FNs evne til å møte dagens internasjonale utfordringer. Bare det siste året har vi sett flere eksempler på hvordan omverdenen raskt har endret seg og hvordan konflikter i regioner langt fra Norden får direkte konsekvenser for våre lands interesser. Vi ser behov for å håndtere de nye utfordringene i fellesskap og dermed oppnå større gjennomslagskraft for våre felles synspunkter.

Forsvarssamarbeidet Nordefco har hatt fremgang gjennom å utvikles enkelt og fleksibelt. Det handler om øvelser, industrisamarbeid og felles bidrag til operasjoner. Vår evne til å gi og ta imot hjelp ved kriser og katastrofer har blitt bedre på flere konkrete områder både nasjonalt og internasjonalt. 

Til toppen