Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Ny investeringsordning for heldøgns omsorgsplasser fra 2019

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totalet antallet plasser i en kommune.

- Vi vil ha flere sykehjemsplasser. Mange sykehjemsplasser har siden 2008 blitt modernisert og fått bedre kvalitet på grunn av investeringstilskuddet fra staten. Et av våre første grep i regjering var en betydelig styrking av ordningen ved at vi økte statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging, og rehabilitering og utskifting av plasser. Det monner og sørger for at kommuner lettere kan få råd til å bedre eldreomsorgen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

- Vi blir flere eldre og fremover blir det enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Regjeringen vil derfor rette innsatsen mot dette, og endre investeringstilskuddet fra 2019 slik at vi får flere sykehjemsplasser, og færre som må vente for å få hjelp til omsorg, sier Høie.

Endringen innebærer at det fra 2019 utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunen skal øke. Kommuner som mottar tilskudd skal ikke kunne avvikle gamle plasser i takt med at nye, tilskuddsfinansierte plasser tas i bruk.

- For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å modernisere eksisterende bygningsmasse skal ha mulighet til det, legger vi opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i budsjettene for 2017 og 2018, sier Høie.

Investeringstilskuddet ble etablert i 2008. Målet med ordningen var å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem, institusjoner og omsorgsboliger. Tilskuddet forvaltes av Husbanken og gis til kommuner. Fra 2008 til utgangen av 2015 har Husbanken innvilget tilskudd til 12 292 plasser. Av disse er det utbetalt tilskudd til 7 694 ferdigstilte plasser. Tall fra SSB viser at dette det i samme periode har medført vært en netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser på 2 340.

Regjeringen kommer tilbake til saken i forslag til statsbudsjett for 2017.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2016