Nytt utvalg skal vurdere etter – og videreutdanning

Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for lærere og alle ansatte i barnehage og skole.

Utvalget blir utnevnt til høsten, og vil bestå av fageksperter og representanter fra sentrale parter i barnehage- og skolesektoren.

– God og solid kompetanse hos lærere og alle ansatte i barnehagene og skolene er viktig for å gi alle barn og elever et godt tilbud. Derfor vil vi fortsette satsingen på å gi flest mulig et tilbud om etter- og videreutdanning. Skal vi lykkes, må vi sørge for at ressursene blir brukt mest mulig effektivt, og at vi lærer av erfaringer med de satsingene som vi har gjennomført, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Mest mulig kompetanse for pengene

Årlig bruker staten over 2 milliarder kroner på etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole. Regjeringen vil at utvalget som hovedoppgave skal vurdere hvordan ressursene kan brukes på en mest mulig effektiv måte, slik at de ansatte får mest og best mulig kompetanse for å fremme læring og danning hos barn og elever.

Siden 2013 har regjeringen hatt flere satsinger på etter- og videreutdanning (se faktaboks). Nå ønsker regjeringen å hente kunnskap og erfaringer fra disse satsingene, og bruke dette til å utvikle nye modeller for fremtidige ordninger.

Utvalget skal vurdere og foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift. Det skal skje innen høsten 2022.

 

Fakta: Dette er regjeringens satsing på etter- og videreutdanning i barnehage og skole

·       I Granavolden-plattformen vil regjeringen fortsette satsingen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag.

·       I dag bruker staten om lag 1,6 milliarder kroner årlig for å støtte lærere og ledere i skolen til å ta videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet som avsluttes i 2025.

·       Gjennom strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er det bevilget om lag 200 millioner kroner årlig til videreutdanningstiltak i barnehage, som løper ut 2022.

·       Innenfor etterutdanning bruker staten omtrent 500 millioner kroner årlig som støtte til lokale kompetanseutviklingstiltak i både barnehage og skole gjennom tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling.

·       I tillegg er det en satsing på kompetanseutvikling innenfor fag- og yrkesopplæringen gjennom satsingen Yrkesfaglærerløftet.