Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Områdeløsningen gir kraft fra land til feltene på Utsirahøyden

Regjeringen fremmet i dag for Stortinget forslag om å godkjenne utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn, inkludert områdeløsningen for kraft fra land til feltene Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog.

Regjeringen har i dag fremmet forslag til Stortinget om å godkjenne utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Disse planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft til Utsirahøyden. En løsning som gir kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.


- Vi produserer rent og med lave utslipp på norsk sokkel. Næringen bidrar med store utslippskutt av klimagasser gjennom det europeiske kvotesystemet. I tillegg betaler oljeselskapene en høy CO2-avgift. Systemet virker: Sverdrup-feltet som nå skal bygges ut videre vil produseres med svært lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP).


Myndighetene godkjente i 2015 utbyggingsplanene for første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet. Ved godkjenningen stilte myndighetene i tillegg vilkår om at det ved andre byggetrinn for feltet skulle etableres en områdeløsning som skulle omfatte feltene Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog. Denne løsningen er del av den utbyggingsplanen som foreslås godkjent. Områdeløsningen har tilstrekkelig kapasitet til å dekke hele kraftbehovet til de fire feltene Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog. Områdeløsningen for kraft fra land er bygget med noe ekstra kapasitet for å kunne dekke eventuelt behov til feltene og mulige tredjeparter. Det er Sverdrup-eierne som har betalt for og eier denne ekstra kapasiteten. Det pågår dialog mellom operatøren for Sverdrup og andre mulige brukere av områdeløsningen og dens ekstra kapasitet. En eventuell slik bruk skal i henhold til regelverket avtales mellom eier og bruker.


- Selskapene har investert store summer i områdeløsningen. Det er derfor særlig viktig at infrastrukturen framover utnyttes slik at vi får størst mulig reduksjon i CO2-utslippene på sokkelen til en lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Ved å bruke kraft fra land frigjør selskapene også mer gass som kan eksporteres. Det er selskapene som har ansvaret for at også denne infrastrukturen utnyttes godt. Departementet har allerede gjort grep for å legge til rette for en effektiv og god videre prosess, legger Freiberg til.


De involverte selskapene vil nå arbeide videre med å finne gode tekniske og kommersielle løsninger som sikrer en rasjonell bruk av områdeløsningen. Arbeidet er foreløpig i en tidlig fase, men vil nå viktige milepæler i 2019/2020. Ved godkjenning av utbyggingen av Grieg-feltet i 2012 stilte Olje- og energidepartementet som vilkår at dersom en områdeløsning ble etablert, skulle Grieg dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet.


- Mange har vært opptatt av energiløsningen til Grieg-feltet etter at områdeløsningen er etablert. Feltet drives i dag basert på gassturbiner med varmegjenvinning. Ut fra dagens informasjon ser ikke departementet særskilte grunner til at Grieg-innretningen ikke skal bygges om slik at den kan få dekket både sitt kraft- og varmebehov med kraft fra land. En beslutning vil bli tatt slik at innretningen kan være ombygd til områdeløsningen settes i drift i 2022, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Bakgrunn:
Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet er 110-120 meter. Første byggetrinn inkluderer blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer. Utbyggingen av dette byggetrinnet er i sluttfasen og operatøren planlegger oppstart i fjerde kvartal 2019.
Andre byggetrinn består av av en utvidelse av feltsenteret med en ny prosessplattform med broforbindelse til stigerørsplattformen som er en del av første byggetrinn, modifikasjoner på stigerørsplattformen inkludert en ny modul og fem nye havbunnsrammer. Produksjon fra havbunnsrammene er knyttet mot den nye prosessplattformen. I forbindelse med andre byggetrinn etableres det også en områdeløsning for kraft fra land. Områdeløsnignen inkluderer et anlegg tilknyttet sentralnettet på Kårstø med en kapasitet på 200 MW levert på Sverdrup-feltet.


Rettighetshaverne i Sverdrup:
Equinor – operatør (40,0267 pst.), Lundin (22,6000 pst), Petoro (17,3600 pst.), AkerBP (11,5733 pst.) og Total (8,4400 pst.)

Til toppen