Regjeringen oppretter ny eksportaktør

Regjeringen vil opprette en ny eksportenhet, som skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Derfor oppretter vi nå en ny eksportaktør som skal koble bedriftene og virkemiddelapparatet sammen med markedsmulighetene i verden, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Høsten 2020 lanserte regjeringen eksporthandlingsplanen "For og med norsk næringsliv". Som en del av oppfølgingen av planen satte næringsministeren ned et eksportpanel bestående av representanter fra næringslivet.

Tilbakemeldingene om eksportarbeidet var at næringslivet vil bli mer involvert og at de ulike virkemiddelaktørene må samarbeide bedre om eksport. I tillegg vil næringslivet at prioriteringene i eksportarbeidet blir utviklet i samarbeid med myndighetene, og at det må identifiseres noen felles utvalgte strategiske satsinger.

– Som følge av koronapandemien er satsingen på eksport viktigere enn noen gang. Næringslivet ønsker å utnytte nye muligheter som oppstår i kjølvannet av krisen, og det er regjeringen opptatt av å bidra til, sier næringsministeren.

75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger

Det er i statsbudsjettet for 2021 bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Det legges opp til at disse skal forvaltes av den nye eksportenheten, som skal ha eget styre. Enheten skal sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

– En eksportsatsing kan være et større prosjekt som går over flere år, og med konkrete mål som innebærer felles innsats fra bedrifter og virkemiddelaktører. Satsingene skal baseres på analyser av potensial og markedsmuligheter ut fra hva norsk næringsliv er gode på. I dag er det ingen enkeltaktører som ser objektivt på helheten og kobler kompetansen sammen, sier Nybø.

Enheten vil være prosjekteier for de ulike eksportsatsingene, men mye av det operative arbeidet vil utføres av det eksisterende virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge vil fortsatt være ansvarlig for sitt eksportoppdrag, men ansvaret for de nye strategiske eksportsatsingene vil legges til den nye enheten. Det tas sikte på at en sak om etablering av enheten legges frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.