Reisende i EU-formannskap

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Nicosia, Dublin, Vilnius, Aten. Dette er arbeidsstedene til Thomas Strømme de kommende halvårene. Som ambulerende ambassaderåd følger han formannskapet til Rådet for EU.

Thomas Strømme følger EU-formannskapene fra hovedsted til hovedsted. Foto: Anette Alexandra Dey Reinertsen

- Å kunne bo og arbeide på Kypros i en periode var en av grunnene til at jeg søkte jobben som ambulerende EU-råd, forteller Thomas Strømme.

Han har arbeidet i Utenriksdepartementet i flere år, blant annet ved Norges ambassade i Stockholm og i Ljubljana. Han har også arbeidet med EU- og EØS-saker ved Statsministerens kontor og i Internasjonal avdeling på Stortinget.

Styrker arbeidet ved ambassaden
Formannskapet i Rådet for den europeiske union går på rundgang mellom EUs 27 medlemsland som hver har formannskapsvervet i seks måneder. Norge deltar på mange av de uformelle ministermøtene som arrangeres i formannskapslandet. I tillegg er det en rekke møter på embetsnivå og gjerne kontakt mellom parlamentarikere knyttet til formannskapet. Det arrangeres også konferanser som Norge deltar på.

Dette medfører ekstraarbeid for Norges ambassade i landet som har EU-formannskapet. Ofte er det små stasjoner som skal håndtere mange politiske besøk i løpet av en kort periode. Derfor styrkes staben med en person som bistår ambassaden med dette arbeidet i det halvåret formannskapet varer. Den ambulerende EU-råden forflytter seg deretter rundt i Europa takt med formannskapet.

Første stop Nicosia
Thomas Strømmes første stopp som reisende i EU-formannskap er Nicosia. Det er første gang Kypros har formannskapet etter at landet ble medlem av EU i 2004. Sammen med Danmark som hadde formannskapet forrige halvår og Irland som overtar etter nyttår, utgjør Kypros det såkalte trioformannskapet. De tre landene har i samarbeid med EUs institusjoner uformet en rekke prioriteringer som Kypros tar utgangspunkt i under sitt formannskap.

Kypros har valgt ut fire prioriterte områder i høst. De ønsker et mer effektivt og bærekraftig Europa, en bedre og mer vekstbasert økonomi, solidaritet og sosial samhørighet for europeiske borgere og styrkede relasjoner til landene i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Langtidsbudsjettet
Ifølge Strømme er også det maritime arbeidet i EU av stor viktighet for kypriotene og her har ofte Norge og Kypros sammenfallende interesser. Situasjonen i Syria er også på dagsorden siden Kypros plassering er strategisk viktig, spesielt ved en eventuell strøm av flyktninger.

Det har vært knyttet spenning til  Kypros’ evne til å gjennomføre et formannskap på grunn av landets begrensede størrelse, manglende erfaring og dårlige økonomi. Samtidig har man ansvaret for å bringe forhandlingene om EUs langtidsbudsjett videre.

- Kommer Kypros et skritt videre i dette arbeidet, vil det være en suksess for dem og deres formannskap, mener Thomas Strømme.

Viktig å være til stede
Norges diplomatiske forbindelser med Kypros ivaretas av ambassaden i Aten. Thomas Strømme bruker mesteparten av sin arbeidstid på Kypros, men jobben innebærer også opphold i Aten og i Brussel.

- Det er viktig å være fysisk til stede i formannskapslandet for å knytte kontakter, bygge personlige nettverk og sikre tilgang til de møtene Norge ønsker å delta på. Det har betydning for vårt forhold til EU, sier Strømme.

På de uformelle rådsmøtene møtes ministrene fra EUs medlemsland. Møtene kalles gjerne for politiske verksteder, for her diskuteres problemstillinger uformelt og premissene for senere beslutninger blir lagt. Regjeringen har understreket betydningen av at Norge deltar på de uformelle ministermøtene for å kunne komme med innspill og påvirke. 

- Et privilegium
Etter Lisboa-traktaten har det vært knyttet spenning til hvilken rolle formannskapslandet vil kunne spille, særlig når små land som Kypros skal lede arbeidet og når eurokrisen som dominerer den politiske dagsorden. 

- Nettopp derfor kan det være viktig for Norge å være til stede på et Kypros som selv er berørt av krisen, mener Strømme.

Han synes det er spennende å være i felten i EU og et privilegium å få oppleve det store kulturmangfoldet i Europa de kommende halvårene.

- På den måten opplever man hvor mangefasettert Europa er. Norge er sterkt engasjert i Kypros gjennom EØS-midlene, som blant annet bidrar til å støtte frivillige organisasjoners arbeid i buffersonen i Nicosia. Nicosia er den siste delte hovedstaden i Europa. Det er en spennende region både kulturelt, politisk og sosialt.  Overgangen til Irland, mitt neste stoppested, blir interessant på flere måter, avslutter Strømme.

Til toppen