Rektorutdanningen gir tryggere skoleledere

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Deltakerne på den nasjonale rektorutdanningen er svært fornøyde med utdanningen. De forteller at studiet er relevant for egen praksis, og at det har høy kvalitet. Deltakerne opplever at de blir tryggere ledere og mer bevisste på egen ledelsespraksis.

Regjeringen har besluttet å videreføre rektorutdanningen i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. Rektorutdanningen er dermed også blitt en viktig del av Lærerløftet, som innebærer den største satsingen på videreutdanning for lærere noensinne.  

– Faglig trygge rektorer vil også bidra til at elevene lærer mer. Å styrke rektorenes rolle som pedagogiske ledere er avgjørende for satsingen på kunnskapsskolen de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Samtidig med videreføringen er det også besluttet at rektorutdanningen skal evalueres. NIFU og NTNU Samfunnsforskning er tildelt oppdraget og har nå levert den første delrapporten i evalueringen. 

– Vi ønsker å vite at den utdanningen vi tilbyr er av god kvalitet, derfor har vi satt i gang en følgeevaluering som skal danne grunnlag for å forbedre og utvikle utdanningen, sier Røe Isaksen. 

Innfrir høye forventninger

Undersøkelsen viser at deltakerne har svært høye forventninger til utdanningen. Forskerne tolker dette funnet som at det er et stort behov for tilbudet og at rektorutdanningen har fått et positivt omdømme. Det generelle bildet er at forventningene blir innfridd og at lektorutdanningen fungerer godt. 

– Med rektorutdanningen er det etablert en ny form for skolelederutdanning tilpasset rektorenes behov. Interessen for og søkningen til rektorutdanningen er god, og det tyder på at vi treffer, sier Røe Isaksen.   

Relevant for egen praksis

Rektorutdanningen finnes i dag ved syv universiteter og høyskoler rundt om i landet, og evalueringen viser at det er stor variasjon i hvordan de ulike tilbyderne av rektorutdanningen har organisert studieprogrammene. Samtidig er det klare fellestrekk, blant annet ved at alle legger stor vekt på at deltakerne kobles tett opp mot praksisfeltet og egen organisasjon. 

Deltakerne vurderer at utdanningen er relevant for egen praksis, har høy kvalitet og er godt organisert.  Undersøkelsen viser samtidig at deltakerne i mindre grad har endret praksis og forventninger til sin egen rolle. 

– Rektorutdanningen fungerer godt, men evalueringen avdekker samtidig at de ulike tilbyderne har ulike forbedringsområder. Vi vil derfor i samarbeid med utdanningene se på hvilke tiltak som kan være med på å gjøre rektorutdanningen enda bedre, sier Røe Isaksen.

Les rapporten her