Sier ja til hytter i Flå kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner hyttebygging i Gulsvikfjellet i Flå kommune. – Vi har lyttet til kommunen og lagt vekt på lokaldemokratiet. Det er viktig å sikre sysselsetting og utvikling av næringslivet i kommunen. Utbygging av fritidsboliger vil gi grunnlag for nye servicebedrifter og forretninger, sier Sanner.

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse mot planen med bakgrunn i nasjonale føringer for å ivareta allmenne landskaps- og friluftsinteresser av vesentlig regional verdi.

Departementet tar ikke innsigelsen til følge.

Det betyr at Flå kommune kan legge til rette for utvikling av Gulsvikfjellet. Områdereguleringen for Gulsvikfjellet åpner for bygging av mellom 900 til 1200 nye hytter. Det har vært strid om mellom 230 og 270 av disse hyttene.

Klima- og miljødepartementet var i sin uttalelse til saken ikke enig med fylkesmannen. Klima- og miljødepartementet mener at utbyggingen ikke går utover friluftsliv eller landskapshensyn av stor verdi. Departementet sier også at villreinen ikke vil bli påvirket i en slik grad at det er grunn til å fremme innsigelse.

- Den videre detaljregulering skal sikre god landskapstilpasning av hyttene, og villreinen skal skjermes gjennom etablering av stier og løyper. Vi har lagt til grunn at utbyggingen ikke vil gi negative virkninger for miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Buskerud: Flå kommune - innsigelse til områderegulering for Gulsvikfjellet (pdf)