Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skal følge EUs utdanningspolitikk

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

- Jeg ser frem til å samarbeide med kolleger i EU om felles utfordringer på utdanningsområdet i Europa, sier Harald Nybølet. Han er ny utdanningsråd ved EU-delegasjonen i Brussel.

Harald Nybølet er ny utdanningsråd ved EU-delegasjonen. Foto: Camilla Langsholt

- Jeg ser frem til å samarbeide med kolleger i EU om felles utfordringer på utdanningsområdet i Europa, sier Harald Nybølet. Han er ny utdanningsråd ved EU-delegasjonen i Brussel.

Nybølet er statsviter og har bred internasjonal erfaring, blant annet to perioder ved EFTA-sekretariatet i Brussel der han sist ledet koordineringsenheten for EØS-saker. Han har også jobbet i OECD i Paris og som avdelingsleder i Nordisk ministerråd med ansvar for saker innen sosialpolitikk, helsesaker og industri.

Felles utfordringer og prioriteringer
De siste årene har Nybølet ledet koordineringen av Kunnskapsdepartementets internasjonale utdanningssamarbeid med særlig fokus på EU-samarbeidet. Med erfaring fra både Brussel og Norge, har han god innsikt i EU-systemet og hva det betyr for Norge.

- Den politiske agendaen i EU er i tråd med de politiske prioriteringene Norge har på utdanningsfeltet, sier Nybølet.

Mange av de samme utfordringene Europa har gjelder også for Norge. Det er derfor i norsk interesse å samarbeide tett med EU for å bedre eksempelvis leseferdighetene til norsk og europeisk ungdom, minske frafall i videregående skole, øke kvalitetssikring av utdanning samt gjøre yrkesrettet utdanning mer attraktiv.  Dette vil være viktige saker for Norge å følge i tiden som kommer.

- I tråd med EUs politikk for å styrke utdanning gjennom hele livsløpet, er EU interessert i norsk barnehagepolitikk. Vi er i tett dialog med EU for å videreformidle norsk kunnskap og erfaringer på dette feltet, forteller Nybølet.  

Norsk samarbeid med EU forgår innenfor de rammer som er gitt gjennom EØS-avtalen, men også ved å utnytte de uformelle samarbeidsarenaene i EU.    

- Det er nyttig med et bredt nettverk i Brussel for å kunne delta i de mer uformelle settingene, særlig siden vi erfarer at det er en økende tendens til at EU-landene samarbeider mer og mer i uformelle fora, sier Nybølet. Han har allerede et nettverk i Brussel som er opparbeidet gjennom oppholdene i Brussel og arbeidet opp mot EU i Kunnskapsdepartementet.   

Forventer avklaring om nytt utdanningsprogram
EUs medlemsland har selv ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer. EU har ingen felles utdanningspolitikk men legger til rette for og støtter samarbeid om utdanning. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.   

Det nye utdanningsprogrammet «Erasmus for alle», som for tiden behandles etter medbestemmelsesprosedyren i Rådet og Europaparlamentet, vil være i fokus for Nybølet utover høsten. Programmet er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen og reflekterer EUs langtidsprioriteringer innenfor utdanning særlig gjennom vekststrategien Europa 2020. Det forventes at det blir en enighet om programinnholdet i Erasmus for alle i løpet av høsten, forteller Nybølet.

Ministerkonferanse med fokus på IKT i utdanningen
Nybølet forbereder også en ministerkonferanse i Oslo i desember for utdanningsministere fra EU og EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer og kunnskap om integrering av IKT-verktøy i utdanningssektoren og utveksle idéer om økt samarbeid mellom land i Europa på dette feltet.

Norge deltar aktivt i utformingen av utdanningspolitikken i EU både ved å ta til seg erfaringer fra andre land og dele norske erfaringer. Nybølet forteller at norske erfaringer fra eksempelvis nedgangstidene på 1980-tallet har blitt formidlet til EU. Norge satset den gang på utdanning for å sikre fremtidig økonomisk vekst. For EU, som i dag befinner seg i finansiell og sosial krise, kan dette være nyttige erfaringer, ifølge Nybølet. Norge har også flere nasjonale eksperter som arbeider i Europakommisjonen med spørsmål knyttet til EUs utdanningspolitikk.

Tidligere utdanningsråd ved EU-delegasjonen, Ingveig Astad, har gått over i ny stilling som nasjonal ekspert i Europakommisjonen med oppgaver knyttet til EUs kulturprogram som Norge deltar i. Du kan lese et avsluttende intervju med henne her.

Til toppen