Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.

Hedmark og Oppland står for over 40 prosent av nyplantingen. Det gis tilskudd til 80 prosent av nyplantingen utover et minimumstall, samt tilskudd til suppleringsplanting i mislykkede foryngelser. Prognosen viser at det vil bli plantet tettere på et 25 prosent større areal enn i fjor. I tillegg settes det ut nesten to millioner planter for supplering. 31,1 millioner kroner av bevilgningen går til gjødsling og tettere planting. 

Økt gjødsling av skog

I 2016 ble det gjødslet 81 000 dekar, noe som var rekordhøyt. I år ser det ut til at skoggjødsling øker med ytterligere 10 prosent. Gjødsling skjer på de arealene som gir best klimaeffekt, og etter definerte miljøkriterier. CO2 bindes opp i skogen, og ressurstilgangen for skog- og trenæringen blir bevart for fremtiden. Staten kan gi tilskudd til 40 prosent av kostnadene ved tiltaket, og skogeieren betaler egenandelen på 60 prosent som kan dekkes med skogfond. Tilbakemeldingene fra både skogeiere og næringa har vært udelt positive.

Skog.
Regjeringen bevilget 33 millillioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen