Statens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å reetablere Statens strålevern som egen etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra og med 2016 ble det gjennomført en forenkling og effektivisering av helseforvaltningen. Antallet etater ble redusert fra 15 til 11 og arbeidsfordelingen mellom etatene gjennomgått. Som en del av denne omorganiseringen ble Statens strålevern lagt inn som en selvstendig etat under Helsedirektoratet. Dette ble gjort blant annet ut fra behovet for å styrke etatenes beredskapsarbeid og krisehåndteringsevne.

Høsten 2016 ble det vurdert å fullintegrere Statens strålevern som en divisjon i Helsedirektoratet for å tydeliggjøre organisasjonsansvaret. I den forbindelse ble det gjort en juridisk gjennomgang av Norges konvensjonsforpliktelser på strålevern- og atomområdet. Den viste at en fullintegrering kan være vanskelig å forene med Norges internasjonale forpliktelser.

For å møte våre internasjonale forpliktelser og sikre tydelig ansvar har regjeringen derfor besluttet å fremme lov- og budsjettforslag overfor Stortinget for reetablering av Statens strålevern som en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet og Statens strålevern vil bli gitt i oppdrag å legge til rette for nødvendig standardisering, samordning og samarbeid når det gjelder beredskapsarbeid og krisehåndteringsevne i samråd med Folkehelseinstituttet, slik at etatenes samlede kompetanse og kapasitet på fagfeltet utnyttes på en best mulig måte.