Status UDs beredskap

Fakta om blant annet krisestaben, utrykningsenheten, teknisk utstyr, nødhjelp og bistand med mer.

Beredskapsordning for nøkkelpersonell i krisestaben:

Departementet har iverksatt en beredskapsordning med 8 personer som til enhver tid er tilgjengelig på en timers varsel. Til sammen 32 personer inngår i ordningen, og går normalt i beredskap hver 4. uke. I tillegg kan krisestabens ledelse på kort varsel kalle inn personell fra en gruppe medarbeidere, ca 50 personer, som har meldt seg til beredskapsorganisasjonen.

Utrykningsenheten skal styrke utenriksstasjonen på krisestedet:

Tolv personer inngår i beredskapsstyrken. I tillegg inngår 15 personer i en gruppe av personer med forskjellig faglig og geografisk kompetanse, som også vil kunne inngå i den eller de enheter som sendes ut. Representanter fra HOD/Shdir og politi, og evt. Forsvar, kan inngå i enhetene. Sammensetningen av enheten vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, herunder deltakelse fra frivillige organisasjoner.

Nytt beredskapssenter i UD

Det er bygget et utvidet og teknisk oppgradert beredskapssenter i UD. Den første oppgraderingen var ferdig før påske. Senteret har møterom, egne lokaler for publikumstjeneste, tekniske løsninger for kommunikasjon, loggføring, intern og ekstern informasjon osv. Alt det tekniske utstyret er nytt, også datautstyret. UD har etablert et fast telefonnummer (22 24 20 20) som blir tatt i bruk i kriser for å besvare henvendelser fra publikum. UD samarbeider med POD og Nye Kripos om utvikling av logg- og registreringsverktøy. UD vil anskaffe et IT-basert beslutningsstøtte/krisehåndteringsverktøy i 2006.

Satellittutstyr

Samtlige utenriksstasjoner har fått tildelt minimum en satellittelefon hver. Flere stasjoner har etter en behovsvurdering fått tildelt flere. I løpet av første kvartal 2006 vil alle stasjoner ha minimum to satellittelefoner. I tillegg har de konsulater som ligger i områder med mange tilreisende nordmenn blitt tildelt satellittutstyr for kommunikasjon med stedlig ambassade og departementet i Oslo.

Planverk

Departementet har hatt en grundig gjennomgang av sitt samlede planverk og har nå utarbeidet en ny overordnet kriseplan for hendelser i utlandet, operative beredskapsplaner for dimensjonerende scenarier og funksjonsbeskrivelser for egen krisestabs arbeide.

St meld nr 37 fastlegger at de overordnede prinsipper om ansvar, nærhet og likhet skal ligge til grunn for alt nasjonalt sikkerhets- og beredskapsarbeid i fredstid. Utenriksdepartementet er ansvarlig for å planlegge, forberede og øve for å håndtere kriser og katastrofer som berører nordmenn i utlandet.

Alle ambassadene utvikler og oppdaterer sitt eget planverk.

Hovedprinsippene i det endelige planverket har vært lagt til grunn for krisehåndtering i departementet siden tsunamien. Disse har tatt utgangspunkt i:

 • et utvidet og teknisk oppgradert beredskapssenter i UD
 • skille mellom strategisk og operativ ledelse
 • en operativ krisestab bestående av leder, publikumstjeneste, pressetjeneste, infotjeneste, analyse og utrykningsenhet, samt liaisoner for politi, helsemyndighetene og forsvar
 • egen plan for krisekommunikasjon som vil inngå som en del av det overordnede planverket i departementet.

Øvelser

 • Departementet har vært avholdt 5 halvdagsøvelser hittil. Det planlegges en større øvelse i januar/februar. Departementet deltok i Barents Rescue og EU øvelsen Common Ground.
 • Departementets strategiske ledelse har hatt to halvdagsøvelser med påfølgende evalueringer.
 • Det er avholdt et kurs i krisekommunikasjon med vekt på mediearbeid, med to øvelser innlagt.
 • Det er avholdt en øvelse for alle ambassadørene og generalkonsulene i forbindelse med det årlige stasjonssjefsmøtet i august og en tilsvarende øvelse for ministerrådene (nestledere ved de største utenriksstasjoner) i november.
 • Det er videre avholdt regionale øvelser med deltakere fra alle ambassadene i hhv. Asia og Afrika i forbindelse med regionale kurs i kollegastøtte og krisehåndtering.
 • I tillegg har det vært gjennomført øvelser ved en rekke ambassader, dels arrangert lokalt, dels ved at personell fra UD har gjennomført øvelser. Øvingsopplegg, for øvelser som ambassadene kan gjennomføre på egen hånd, kan lastes ned fra UDs intranett. UD har presisert overfor stasjonene at de skal gjennomføre minst en øving av egen krise og beredskapsplan innen utgangen av 2005.
 • Rapport om gjennomførte øvelser skal framsendes UD innen 22 des 2005.
 • Øvelsene skal gjentas i 2006. UD vil støtte gjennomføringen av øvelsene ved utvalge stasjoner. Dette danner grunnlag for et årlig øvingsmønster i tiden framover.
 • Gjennomføring og deltakelse i øvelser har vært et viktig element i utviklingen av det nye planverket. Håndteringen av reelle kriser i forbindelse med terroraksjonene i London, Sharm-el-Sheik og Bali, jordskjelvet i Pakistan og orkanene på det amerikanske kontinent har gitt muligheter for å teste ut planverket, og erfaringer som man har brukt til justeringer underveis.
 • Alle øvelsene har skjedd med utgangspunkt i det foreløpige planverket, men man har også benyttet øvelsene til å justere planverket. Det har vært lagt stor vekt på evalueringen etter hver øvelse.

Samarbeid med frivillige organisasjoner og reiselivs- og forsikringsbransje

I planene er det innarbeidet retningslinjer for kontakt og samarbeid med frivillige organisasjoner og reiselivs- og forsikringsbransjen. UD varsler normalt reise- og forsikringsnæringen umiddelbart når en krise har skjedd bl.a. for at disse skal bidra med oversikt over norske borgere i et område og for å vurdere muligheten for konkret samarbeide. Sjømannskirken deltar i UDs opplærings- og øvelsesprogram.

Ved utenriksstasjonene skal krise- og evakueringsplanene omfatte norske virksomheter på stedet, inkludert de honorære konsulater (ca 400 totalt), frivillige organisasjoner, norske bedrifter og interesser, og andre ressurser.

Til toppen