Svar på skriftlig spørsmål om jaktforskriftens formål

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om jaktforskriftens formål.

Svar på skriftlig spørsmål nr 1378 fra representanten Arne Nævra

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. februar 2021 vedlagt spørsmål nr. 1378 fra stortingsrepresentant Arne Nævra som lyder:

"Om jaktforskriftens formål står det at den skal bidra til at jakt-, fellings- og fangstutøvelsen ikke påfører viltet unødige lidelser, og at denne utøvelsen ikke volder fare for mennesker, husdyr eller eiendom. Flere mener at drivere som bærer våpen underdrivjakt, øker faren for vådeskudd og for skadeskyting av viltet. En ventende jeger med god oversikt på post har langt mindre sjanse for skadeskyting eller vådeskudd enn det drivere har. Har statsråden vurdert dette spørsmålet, eventuelt om drivere skulle forbys å bære våpen?"

Jakt har lange tradisjoner i Norge. Kravene til jegere, jaktutøvelse og bruk av våpen har blitt endret i takt med samfunnsutviklingen og er i dag strengt regulert. Som representanten peker på skal jakt utøves slik at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Dette går fram av viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Jeg vil understreke at regler for human og sikker jakt og våpenbruk også gjelder for drivjakt og for drivere som går med våpen. Etter min mening, er gjeldende lover og forskrifter dekkende for de hensyn som representanten Nævra viser til, og det er jegerens ansvar å følge reglene. I den sammenheng, mener jeg det er viktig å videreføre arbeidet med opplæring, trening og holdningsskapende aktiviteter hos nye og etablerte jegere for å opprettholde høy kvalitet på jaktutøvelsen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad