Svar på spørsmål om handel og samarbeid med Israel

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan regjeringen vil sørge for at økt handel og samarbeid med Israel ikke samtidig styrker de ulovlige israelske bosettingene.

Skriftlig spørsmål nr. 1015 (2019).
Datert 19.02.2019

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
Hvordan vil regjeringen sørge for at økt handel og samarbeid med Israel ikke samtidig styrker de ulovlige israelske bosettingene, og dermed svekker mulighetene for en to-statsløsning?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen viderefører en balansert tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten. Hovedlinjene i den norske engasjementspolitikken for å bidra til å løse konflikten ligger fast. Det er kun en forhandlet to-statsløsning som kan skape varig fred mellom israelerne og palestinerne. Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) arbeider vi for å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for to-statsløsningen.

Regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som å være i strid med folkeretten og som hinder for en fremforhandlet to-statsløsning. Den norske holdningen ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstol i Haag. For Norge innebærer dette en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene.

Norge legger til grunn internasjonalt anerkjente grenser i vårt samarbeid med andre stater. Fra norsk side har vi gjentatte ganger uttrykt at vår klare holdning er at "Israel" og "israelsk territorium" kun omfatter territoriet som var underlagt israelsk kontroll før 4. juni 1967. Denne holdningen har vært konsistent over tid. Den samme territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av anvendelsesområdet for Eftas frihandelsavtale med Israel. 

Norge arbeider aktivt for en to-statsløsning. Vi arbeider nå med partene opp mot det neste AHLC-møtet. Norge vil fortsette å arbeide for å stabilisere Den palestinske selvstyremyndighetens økonomi og forbedre de fiskale spørsmålene. I tillegg vil tiltak som kan bedre de økonomiske og humanitære forholdene i Gaza bli viktig. 

Vår innsats for en to-statsløsning er imidlertid ikke til hinder for samarbeid med Israel. Norge og Israel har flere områder der samarbeid er av gjensidig interesse, for eksempel innenfor forskning og innovasjon. Derfor er det naturlig å omtale dette i regjeringsplattformen, samtidig som vi legger opp til en balansert holdning til konflikten.