Svar på spørsmål om Human Rights Service

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren vil ta initiativ til å få korrigert feilinformasjonen om Human Rights Service (HRS) som foreligger i en nylig utgitt rapport om religionsfrihet i Norge fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Skriftlig spørsmål nr. 2290 (2020-2021).
Datert 27.05.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta initiativ til å få korrigert feilinformasjonen om HRS som foreligger i en nylig utgitt rapport om religionsfrihet i Norge fra det amerikanske utenriksdepartement, og er hun kjent med hvordan det amerikanske utenriksdepartement innhenter sin informasjon?

Utenriksministerens svar:
Representanten Tybring-Gjedde viser i sitt spørsmål til en rapport som årlig utarbeides av det amerikanske utenriksdepartementet om tros- og livssynsfrihet i en rekke land, herunder også Norge. Rapporten foreligger på engelsk. Den viser blant annet til den norske grunnlovens forbud mot diskriminering på grunn av tro og beskyttelse av tros- og livssynsfriheten, samt til andre offentlige virkemidler for å sikre tros- og livssynsfrihet. Det informeres også om hvordan akademiske miljøer, tros- og livssynsaktører og andre sivilsamfunnsorganisasjoner vurderer tros- og livssynsfriheten.

Den amerikanske rapportens vurderinger og innhold er basert på analyser og vurderinger fra norske fagmiljøer og organisasjoner. Rapporten refererer blant annet til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Antirasistisk senter og Institutt for samfunnsforskning, som rapporterer at religiøst motiverte hatefulle ytringer vedvarer. Rapporten viser videre til at Det mosaiske trossamfunn uttrykker bekymring over fortsatt toleranse for antisemittiske uttalelser i nasjonale media og at antisemittisme på nettet har økt. Det vises i den forbindelse til nettsider som drives av Sian, Nordic Resistance Movement, Document.no, og også Human Rights Service.

Spørsmål knyttet til analysene og vurderingene fra de norske fagmiljøene og organisasjonene må rettes dit.