Svar på spørsmål om bruk av konsulenter

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hva som hadde vært konsekvensene for UD og underliggende etater dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for sine forslag om å kutte konsulentbruken i departementet.

Skriftlig spørsmål nr. 521 (2019-2020)
Datert 11.12.2019

Fra representanten Ingjerd Schou (Høyre):
Spørsmål: Hva hadde konsekvensene for Utenriksdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken årlig med henholdsvis 7,2 millioner kroner og 17,7 millioner kroner?

Utenriksministerens svar:
Dersom Utenriksdepartementet får et kutt på henholdsvis 7,2 millioner kroner eller 17,7 millioner kroner, vil dette bl.a. gi redusert kapasitet til å drive effektiviserings-, omstillings- og utviklingsarbeid i organisasjonen.

Departementet benytter hovedsakelig konsulenttjenester for å opprettholde sikker og stabil drift av IKT-systemer og til utvikling av digitale løsninger som styrker styring, kontroll og resultatmåling. Slikt arbeid krever teknisk spisskompetanse, ofte i kortere perioder, hvor det å ansette medarbeidere i fast stilling ville være vesentlig dyrere enn å benytte seg av konsulenter.

Et konkret utviklingsprosjekt som ikke ville kunne gjennomføres som planlagt gitt et kutt i konsulentbruken som beskrevet i spørsmålet, er leveransen av resultatportalprosjektet. Resultatportalen er et viktig tiltak som skal forbedre hvordan vi måler effekten av norsk bistand. Det norske bistandsbudsjettet er på i underkant av 40 milliarder kroner, og det er viktig å jobbe kontinuerlig for å forbedre kvalitetskontrollen av vår bistand. Resultatportalen skal gi informasjon om kvaliteten på de enkelte tiltakene som mottar midler fra Utenriksdepartementet og gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for offentligheten på internett.

Et annet område hvor departementet anvender konsulentmidler er innen eiendomsforvaltningen, hvor vi bl.a. benytter lokal juridisk kompetanse i forbindelse med leieforhandlinger i utlandet. Et kutt i konsulentutgifter innen eiendomsforvaltning ville kunne medføre at departementet inngår leieavtaler med ugunstige betingelser fordi en mangler nødvendig kompetanse på lokale forhold i det enkelte leiemarked.

Andre områder hvor departementet benytter konsulenter er på kompetanseheving innenfor viktige områder for utenrikstjenesten som sikkerhet og krisehåndtering, samt språkopplæring og oversettelser.