Tilskudd til Islamsk Råd Norge holdes tilbake

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 2. rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner til Islamsk Råd Norge inntil videre.

Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.

Islamsk Råd Norge får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.

En viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos de som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre.

Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.