Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2021

Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland etter belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet. KLD vurderer søknader i henhold til føringer i Utenriksdepartements Prop 1S, og i belastningsfullmakten for 2021, samt målene for ordningen som beskrevet i denne utlysningen.

Søknadsfrist: 7. mai 2021.

Det kan søkes støtte til prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2021 – juni 2022. Det kan også søkes om utvidelse av allerede innvilgede prosjekter for perioden 2019-2021.

Mål for ordningen og målgruppe

Målet med tilskuddsordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Søkere kan være i offentlig og privat sektor, samt sivilt samfunn. Støtte kan gis til samarbeidprosjekter med en eller flere russiske partnere, primært rettet mot Barentshavet, grenseområdene eller Barentsregionen. Det legges vekt på koordinering og synergi med prosjekter under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og med miljøvernsamarbeidet under Barentsrådet og Arktisk råd.

Hvilke type prosjekter kan få tilskudd

1. Norsk-russisk samarbeid og samarbeid i Barentsregionen

Det kan gis støtte til prosjekter som bidrar til:

  • Vern av miljøet i Barentshavet
  • Bevaring av naturmangfoldet i Barentsregionen
  • Grensenære miljøprosjekter
  • Reduksjon av forurensning
  • Samarbeid om kulturminner
  • Samarbeid på klimaområdet

2. Frivillige miljøvernorganisasjoners arbeid

Klima- og miljødepartementet prioriterer å støtte norske miljøorganisasjoners samarbeid med russiske partnere for å bidra til styrking av sivil sektor i Russland, og i Barentsregionen spesielt. Norske frivillige miljøorganisasjoner kan søke om støtte til samarbeid med russiske miljøvernorganisasjoner, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement i Russland, med hovedvekt på Barentsregionen.

3. Samarbeid med russiske partnere om marin forsøpling

Det kan innvilges støtte til utveksling av kunnskap om marin forsøpling, kartlegging og overvåking av marin forsøpling og mikroplast i Barentshavet, tiltaksrettede prosjekter som vil bidra til redusert forsøpling i Barentshavet, samt holdningsskapende arbeid.

 

Mer om tilskuddsordningen

Regelverk for tilskuddsordningen finner du her.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Klima- og miljødepartementets søknadskjema for miljøvernsamarbeidet skal benyttes. Søkere bes sette seg grundig inn i veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 7. mai 2021. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til postmottak@kld.dep.no, med kopi til anne.berteig@kld.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen
”Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Det kan søkes støtte til prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2021 – juni 2022. Det kan også søkes om utvidelse av allerede innvilgede prosjekter for perioden 2019-2021.

Spørsmål rettes til: 

Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post anne.berteig@kld.dep.no

Skjemaer
Søknadskjema
Skjema for årsrapport

 

Annen informasjon:

Norsk-russisk miljøsamarbeid
Barentssamarbeidet

Utenriksdepartementets Prop 1 S (2020-2021)