Utlysning: 5 mill. kroner i tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2019

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019, bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg, med lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til eventuelle deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning. Det gis kun tilskudd til finansiering av kirkebygg som er i søkers eie, er ferdigstilt og som er offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Fylkesmennene, Kirkerådet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Pinsebevegelsens lederråd og Islamsk råd Norge er informert om utlysningen i eget rundskriv.

Søknadsfrist 15. juni 2019