Vi søker lekrepresentanter til forskningsetiske komiteer

De sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) søker nye lekrepresentanter for perioden 1. juli 2021 – 1. juli 2025.

Komiteene består av ni medlemmer med forskjellig fagbakgrunn. I tillegg til en lekrepresentant har komiteen to medisinere, en jurist, en psykolog, en etiker, en sykepleier, en representant for helsesektor og en representant for pasient- og brukerorganisasjon. Komiteen har også varamedlemmer.

Komiteenes oppgave er å forhåndsvurdere medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som skal gjennomføres på mennesker, eller ta i bruk helseopplysninger og/eller humant biologisk materiale. Komiteen skal ta stilling til om prosjektene er forsvarlige å gjennomføre i henhold til helseforskningsloven. Du kan lese mer om REKs arbeid på nettsiden: http://rekportalen.no.

Hver komité har ni heldagsmøter i løpet av året, og behandler ca. 30 søknader per møte. Komitévervet krever både forarbeid og etterarbeid. Arbeidet honoreres etter statens regler for utvalgsgodtgjørelse. Eventuelle reisekostnader dekkes etter statens satser.

Personlige egenskaper og krav

  • Vi ønsker å rekruttere lekfolk fra hele landet.
  • Vi søker etter personer som er interessert i forskningsetikk, og som er motivert til å delta i arbeidet med å vurdere prosjekter i tverrfaglige komiteer.
  • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Ettersom komiteene allerede har representanter innenfor fagene medisin, psykologi, jus og etikk, vil vi legge vekt på annen type bakgrunn.

Vi tilbyr et spennende, viktig og samfunnsnyttig verv. Du vil få relevant opplæring og mulighet til å delta på fagkonferanser sammen med resten av komiteen.

Høres dette interessant ut?

Dersom du ønsker dette vervet ber vi deg sende en kort søknad til sekretariatsleder i den landsdelen du er folkeregistrert i: may.rossvoll@uit.no for REK nord (Troms og Finnmark, Nordland), hilde.eikemo@ntnu.no for REK midt (Trøndelag, Møre og Romsdal), anna.stephansen@uib.no for REK vest (Vestland, Rogaland), og jacob.holen@medisin.uio.no for REK sør-øst (Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet).

I søknaden ber vi deg gi en kort beskrivelse av deg selv, samt beskrive hvorfor du ønsker dette vervet. Vennligst vedlegg en kort CV. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Vi skal rekruttere to kandidater til hver av de sju komiteene; en hovedrepresentant og en vararepresentant. REK innstiller kandidater på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den enkelte blir oppnevnt av departementet.

Frist for å melde sin interesse settes til 18. januar 2021.