Vindkraftverk i Trysil, Åmot og Engerdal

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot. Vindkraftverket kan gi inntil 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

- Gjennom plasseringen i innlandet, er Raskiftet vindkraftverk et nybrottsarbeid i norsk vindkraft nå som det er gitt endelig konsesjon. Jeg vil berømme Austri Vind for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet, og har god tro på at dette vindkraftverket kan bli realisert, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, forsvaret og berørte beboere og hytteeiere i kommunene. Departementet har i klagebehandlingen særlig avveiet hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet forutsetter også at Forsvarets interesser skal ivaretas i videre arbeid med vindkraftverket. Det er satt vilkår om at vindkraftverket skal planlegges utstyrt med radarstyrt lysvarslingsanlegg, for å redusere negativ lyseksponering for bebyggelse i området.

Departementet har samtidig omgjort NVEs vedtak om Kvitvola vindkraftverk i Engerdal med den følge at det ikke gis konsesjon til utbyggingen. Departementet har i vurderingen lagt vekt på de store ulempene for naturmangfold, landskap og friluftsliv og de negative virkningene for kulturminner og kulturmiljø i tillegg til negative virkninger for reiselivsnæringen lokalt.

Austri_Kvitvola_DA_Kvitvola_Grahogda_vindkraftverk.pdf

Austri_Raskiftet_DA_Raskiftet_vindkraft_i_Trysil_og_Amot_kommuner.pdf

Til toppen