Ny norsk dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2018

Utlysning:
Stilling som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble etablert i 1959 og har sete i Strasbourg. Domstolen behandler individklager og statsklager i henhold til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen består av én dommer fra hver av de 47 statene som er part i konvensjonen. Dommerne velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene.  

Den sittende norske dommeren har varslet at han ønsker å fratre sin stilling med virkning fra juli 2018.

Norske myndigheter skal derfor nominere norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i oktober 2018.

Prosedyre for nominasjon

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en prosedyre for nominasjonen, og vil nedsette en innstillingskomité som skal fremme forslag til en nominasjonsliste.

Informasjon om prosedyren og komiteen fremgår av brev 9. februar 2018 fra departementet: