Ny norsk dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2018

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble etablert i 1959 og har sete i Strasbourg. Domstolen behandler individklager og statsklager i henhold til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen består av én dommer fra hver av de 47 statene som er part i konvensjonen. Dommerne velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene.  

Den sittende norske dommeren har varslet at han ønsker å fratre sin stilling med virkning fra juli 2018.

Norske myndigheter skal derfor nominere norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i oktober 2018.

Fornyet kunngjøring

Den opprinnelige søknadsfristen var 13. mars 2018. Departementet fornyet senere kunngjøringen med ny frist 6. april.

Offentlig søkerliste

Søkerliste per 9. april 2018.

Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn

Arnfinn Bårdsen

51

Høyesterettsdommer

Oslo

Mann

Grethe Marie Lie Selven

56

Advokat

Skaun

Kvinne

Nicolai Skjerdal

48

Advokat

Oslo

Mann

 Mads Andenæs

60

Professor

Oslo

Mann

Elizabeth Baumann

59

Lagdommer

Oslo

Kvinne

Eirik Bjørge

35

Senior Lecturer in International Law

London  

Mann

Prosedyre for nominasjon

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en prosedyre for nominasjonen, og har nedsatt en innstillingskomité som skal fremme forslag til en nominasjonsliste.

Informasjon om prosedyren og komiteen fremgår av brev 9. februar 2018 fra departementet:

Innstillingskomité

Innstillingskomiteen skal vurdere dem som søker stillingen som norsk dommer ved EMD og innstille tre av disse, i alfabetisk rekkefølge, som kandidater til stillingen.

Innstillingskomiteen har følgende sammensetning: 

  • Sorenskriver Yngve Svendsen (leder)
  • Høyesterettsdommer Bård Tønder
  • Ass. regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Magnhild Pape Meringen
  • Fagdirektør Anine Kierulf
  • Professor Vibeke Blaker Strand
  • Spesialrådgiver Morten Ruud