Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000

Vedlagt følger en oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000.

Oversikten er i pdf-format