Kostnader knyttet til tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ble behandlet av Stortinget 25. april 2017. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodningsvedtak. Denne rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 627 av 25. april. 2017.

Regjeringen har utredet merutgiftene ved gjenstående tiltak i opptrappingsplanen og anmodningsvedtak vedtatt i forbindelse med behandlingen av opptrappingsplanen, som kan konkretiseres og beregnes.

Mange av tiltakene kan gjennomføres på ulike måter avhengig av ambisjonsnivå. Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen.    

Les rapporten her