Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fakta om Europaparlamentet

Hvor mange parlamentarikere har Sverige? Hva er EPP og hvem er Martin Schulz? Her finner du kort informasjon om Europaparlamentets rolle, organisering og politiske sammensetning.

Martin Schulz (S&D, Tyskland) ble gjenvalgt som president i Europaparlamentet etter valget i mai 2014. Foto: European Union 2013


Fakta om Europaparlamentet

Tilholdssted i tre byer:

 • Brussel (parti- og komitéarbeid), Strasbourg (månedlige plenumssamlinger), Luxembourg (adm.)

Rolle i beslutningsprosessen:

 • Lovgiver sammen med Rådet for den europeiske union i mer enn 95 prosent av rettsaktene som behandles
 • Vedtar EUs årlige budsjett sammen med Rådet
 • Velger Europakommisjonens president og godkjenner kommisjonskollegiet. Kan avskjedige Kommisjonen som helhet
 • Kommisjonen har formell enerett til å fremme forslag til lovgiving, men forslag/innspill fra parlamentet blir i økende grad tatt til etterretning av Kommisjonen
 • Lisboa-traktaten gir Europaparlamentet betydelig mer makt og innflytelse (lovgiver med Rådet på flere områder, vedtar hele EUs budsjett, godkjenner avtaler EU har inngått med tredjeland.

Sammensetning etter valget i 2014:

 • Direkte valg i medlemslandene hvert femte år, sist i mai 2014

 • 751 representanter – Flest 96 (Tyskland), færrest 6 (Estland, Kypros, Luxembourg, Malta), Danmark 13, Sverige 20. De største medlemslandene er betydelig underrepresentert i forhold til størrelsen på sin befolkning. De små landene er tilsvarende overrepresentert. Skjæringspunktet går rundt Nederland.

 • Representantene sitter i politiske grupper, ikke etter nasjonalitet. Hver representant har et eget lite sekretariat med politiske rådgivere/assistenter. I tillegg kommer sekretariatene til de politiske gruppene, samt til komiteene og delegasjonene.

  Sentrum-høyre og sentrum-venstre har fortsatt flertall etter valget i 2014, og det er de samme sju politiske gruppene. Styrkeforholdet mellom de politiske gruppene i Europaparlamentet er delvis forandret, og det har vært bevegelser internt.

  Moderate konservative (EPP) – 221 repr.
  Sosialdemokratene (S&D) – 191 repr.
  Konservative og reformister (ECR) – 70 repr.
  Venstrefløyen (GUE/NGL) – 52 repr.
  De liberale (ALDE) – 67 repr.
  De grønne (Greens/EFA) – 50 repr.
  Gruppen for europeisk frihet og direkte demokrati (EFDD) – 48 repr.
  Uavhengige/gruppeløse – 52 repr.

Organisering:

 • President: Martin Schulz (S&D, Tyskland) valgt til president i 2,5 år etter valget i mai 2014. Var president i perioden januar 2012 – mai 2014. Representerer parlamentet utad og overfor de andre EU-institusjonene. Leder plenumssamlingene sammen med 14 visepresidenter og leder presidentkonferansen.

 • Presidentkonferansen: I realiteten parlamentets øverste politiske organ, hvor presidenten og lederne for alle partigrupperingene deltar. Treffer beslutninger om møtekalender og dagsorden for plenumssamlingene, komiteene og delegasjonene sammensetning og kompetansefordeling, planlegging av lovgivningsarbeidet.

 • Byrået: Her deltar presidenten og alle 14 visepresidentene i parlamentet (men ikke lederne for partigrupperingene). Er EPs øverste organ i administrative/formelle saker.

 • 20 fagkomiteer forbereder sakene som skal opp i plenum. 24-76 medlemmer.

 • 41 delegasjoner (interparlamentariske delegasjoner, felles parlamentarikerdelegasjoner, delegasjoner til multilaterale forsamlinger), inkludert delegasjonen til Sveits, Island, Norge og EØS (SINEEA).
Til toppen