Regionalt nordområdeforum

Regionalt nordområdeforum ble opprettet høsten 2016 etter initiativ fra regjeringen for å styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken. Forumets faste medlemmer er politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), politisk ledelse i de tre nordnorske fylkene og Sametinget. Møtene ledes av UD som koordinerende departement for nordområdepolitikken, KMD og NFD. Andre relevante departementer og aktører deltar avhengig av tema.

Regjeringen ønsker en levende og fremtidsrettet debatt om overordnede prioriteringer, retninger og mål for Nordområdepolitikken. Dialog med fylkeskommuner og sentrale fagmiljøer i nord er viktig for samordning av nasjonal og regional innsats og gis høy prioritet. Regionalt nordområdeforum er et ikke-besluttende organ for dialog og felles forståelse av spørsmål som er særlig relevante for utviklingen i nord. Denne dialogen skal styrke arbeidet med å videreutvikle nordområdepolitikken, og bidra til sterkere regionalt eierskap til arbeidet.

Forumet møtes to ganger årlig i Nord-Norge. Tema på dagsorden fastsettes i dialog med forumets faste medlemmer og varierer fra gang til gang. Fylkeskommunene og Sametinget har et særlig ansvar for å informere om aktuelle muligheter og utfordringer i landsdelen som har relevans for videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk. Vertskapsansvaret for møtene rullerer mellom fylkene og Sametinget som selv bestemmer møtested.

Regionalt nordområdeforum har siden opprettelsen i 2016 vært sentralt både i forankringen av arbeidet med regjeringens nordområdestrategi fra 2017 og i oppfølgingen av strategiens innsatsområder, herunder: næringsutvikling, infrastruktur, kompetanse, regional planlegging og urfolksspørsmål. Leverandørutviklingsprogrammet N2 Nord-Norge, er et konkret eksempel på et tiltak som har blitt til gjennom dialog i forumet mellom nasjonale og regionale myndigheter. Forumet er også en viktig arena for dialog i forbindelse med regjeringens pågående arbeid med ny nordområdemelding som skal legges fram i 2020.

Stortingsmelding 6 2018-2019 "Oppgaver til nye regioner" er i statsbudsjettet for 2020 (Prop. 1 S, 2019-2020) fulgt opp gjennom etablering av sekretariat for regionalt nordområdeforum. Sekretariatet legges til Vadsø og Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1. januar 2020. Gjennom dette vedtaket bidrar regjeringen til et sterkere regionalt eierskap til arbeidet med Regionalt nordområdeforum. Det settes av 1,5 millioner kroner til sekretariatet. Departementene vil i tiden fremover være i dialog med forumets medlemmer om arbeidsform og videre utvikling av forumet.