Regionalt nordområdeforum

Regionalt nordområdeforum ble opprettet høsten 2016 for å styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken. Forumets faste medlemmer er politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), politisk ledelse i de to nordnorske fylkene og Sametinget. Møtene ledes av UD som koordinerende departement for nordområdepolitikken, KMD og NFD. Andre relevante departementer og aktører deltar avhengig av tema.

Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken som vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer. Dialog med fylkeskommuner og sentrale fagmiljøer i nord er viktig for samordning av nasjonal og regional innsats i nordområdepolitikken og vil gis høy prioritet. Regjeringen vil videreføre regionalt nordområdeforum som plattform for en jevnlig og fremtidsrettet debatt om overordnede prioriteringer, retninger og mål for nordområdepolitikken.

Regionalt nordområdeforum er et ikke-besluttende organ for dialog og felles forståelse av spørsmål som er særlig relevante for utviklingen i nord. Denne dialogen skal styrke arbeidet med å videreutvikle nordområdepolitikken og bidra til sterkere regionalt eierskap til arbeidet.

Forumet møtes to ganger årlig i Nord-Norge. Tema på dagsorden fastsettes i dialog med forumets faste medlemmer og varierer fra gang til gang. Fylkeskommunene og Sametinget har et særlig ansvar for å informere om aktuelle muligheter og utfordringer i landsdelen som har relevans for videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk. Vertskapsansvaret for møtene rullerer mellom fylkene og Sametinget som selv bestemmer møtested. Sekretariat for regionalt nordområdeforum ligger i Vadsø.