Tilskuddsordningen Arktis 2030

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og dekker prosjekter innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing.

Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i nordområdepolitikken. Ill.: UD
Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i nordområdepolitikken.

Prosjektmidlene bidrar også til ivaretakelse av norske interesser i Antarktis og utnytter kompetanse Norge har i begge polområdene. Ordningen skal understøtte norsk suverenitet og norske interesser, bidra til styrket samarbeid med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis, samt styrket samarbeid under Arktisk råd og Barentsrådet. Dette er sentrale mål for regjeringens nordområdepolitikk.

Det var som følge av regionreformen at forvaltningen av tilskuddsmidlene i Arktis 2030-ordningen fra og med 2020 ble delt mellom Utenriksdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. Prosjekter innenfor fylkeskommunenes del av ordningen har primært et regionalt tilslag og støtter aktiviteter innen næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap, og klimaendringer.

Utenriksdepartementets del av ordningen skal fremme og styrke utenrikspolitisk prioriterte tiltak og satsinger som følger av Norges internasjonale engasjement som polarnasjon; støtte til aktiviteter som følger av norske forpliktelser og prioriteringer i multilaterale, regionale organisasjoner i Arktis og Antarktis, myndighetssamarbeid med sentrale arktiske stater og aktører med interesser i Arktis, videreføre fremme av norsk arktispolitikk ved utvalgte utenriksstasjoner, samt bidra til kunnskap som understøtter norsk rolle og posisjon som polarnasjon.

Prosjektstøtten vil fortsatt være et viktig bidrag til det regionale og bilaterale samarbeidet i nord og et sentralt virkemiddel i det langsiktige arbeidet for å sikre at Arktis forblir en fredelig og stabil region preget av internasjonalt samarbeid.

Se utlysning for 2022.