Tilskuddsordningen Arktis 2030

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og dekker prosjekter innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing.

Prosjektmidlene bidrar også til ivaretakelse av norske interesser i Antarktis og utnytter kompetanse Norge har i begge polområdene. Ordningen skal understøtte norsk suverenitet og norske interesser, og bidra til styrket samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis. Dette er sentrale mål for nordområdepolitikken.

Som følge av regionreformen skal forvaltningen av tilskuddsmidlene i Arktis 2030-ordningen fra og med 2020 være delt mellom Utenriksdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune. 40 prosent av Arktis 2030-midlene overføres fra Utenriksdepartementet til den nye fylkeskommunen via Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De resterende midlene skal forvaltes av Utenriksdepartementet som tidligere.

Mål og fokusområder for hele Arktis 2030-ordningen forblir de samme. Prosjekter innenfor den delen av ordningen som overføres, skal besluttes av Troms og Finnmark fylkeskommune, i nært samarbeid med Nordland, og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap, og klima.

Utenriksdepartementets del av ordningen vil være forbeholdt utenrikspolitisk prioriterte tiltak og satsinger som følger av Norges internasjonale engasjement som polarnasjon; støtte til aktiviteter som følger av norske forpliktelser og prioriteringer i multilaterale, regionale organisasjoner i Arktis og Antarktis, myndighetssamarbeid med sentrale arktiske stater og aktører med interesser i Arktis, videreføre fremme av norsk arktispolitikk ved utvalgte utenriksstasjoner, samt bidra til kunnskap som understøtter norsk rolle og posisjon som polarnasjon.

Prosjektstøtten vil fortsatt være et viktig bidrag til det regionale og bilaterale samarbeidet i nord og et sentralt virkemiddel i det langsiktige arbeidet for å sikre at Arktis forblir en fredelig og stabil region preget av internasjonalt samarbeid.