Arbeidet for fred, demokrati og menneskerettigheter i Myanmar

Norge har støttet arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar over mange år, hovedsakelig gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar og Norge.

Norge har spilt en viktig rolle fra det internasjonale samfunnets side i å støtte opp under den myndighetsledede reformprosessen som startet i 2011. En helt sentral del av dette er arbeidet med fredsprosessen. Norge bidrar inn i sentrale finansieringsmekanismer, herunder Joint Peace Fund (JPF), sammen med andre givere. I tillegg støtter Norge arbeidet i fellesmekanismene som partene i fredsprosessen har etablert, herunder Joint Monitoring Committee (JMC).  

Norge bidrar videre i arbeidet for de væpnede gruppenes deltakelse i fredsprosessen, bl.a. med kapasitetsbygging. Utover dette finansieres konkrete humanitære og utviklingsprosjekter i konfliktområder, med en målsetting om at dette vil bygge tillit og tiltro til prosessen. 

Norge fortsetter med en mangfoldig støtte til fredsprosessen, inkludert gjennom å dele norske erfaringer fra fredsprosesser og å drive kapasitetsbygging gjennom ulike kanaler. Sivilsamfunn og lokalsamfunn trekkes aktivt med i alle prosjekter.

 

Til toppen