Norges fredsengasjement - land for land

Fredsengasjementet i Afghanistan

Norge har hatt jevnlig fredsdiplomatisk kontakt med Taliban-bevegelsen gjennom mange år for å forsøke å bidra til kontakt mellom de afghanske aktørene for en politisk løsning i Afghanistan.

Norge besluttet i 2006 å søke kontakt med Taliban med sikte på bringe dem inn i en politisk prosess med daværende afghanske myndigheter. Siden da har vi ført en strukturert dialog om menneskerettigheter, kvinners deltakelse i samfunnslivet og humanitær tilgang, i tillegg til fred.

Norge har i ulike faser hatt ulike roller i vårt fredsengasjement, inkludert som tilrettelegger for kommunikasjon mellom Karzai-regjeringen og senere Ghani-regjeringen og Taliban-ledelsen, som kanal mellom USA og Taliban og som tilrettelegger for en uformell og diskret regional dialog om Afghanistan. Vi var som ett av få land til stede i Doha med et lite team, etter invitasjon fra Qatar, for å støtte landets vertskap for fredsforhandlingene som pågikk fra september 2020 og frem til Talibans maktovertakelse i august 2021.

Rammene rundt norsk Afghanistan-innsats ble endret ved Talibans maktovertakelse, men Norge fortsetter å ha kontakt med Taliban for å støtte afghanere som bruker fredelige midler for å søke løsninger som kan bedre rettigheter, fred og sikkerhet i Afghanistan. Overfor Taliban er vi tydelige på forventningene om at de facto styresmaktene overholder landets nasjonale og internasjonale forpliktelser, åpner opp for mer representativt styresett og bedrer situasjonen for menneskerettighetene. Norges initiativ for å bringe sammen Taliban, medlemmer av det afghanske sivilsamfunnet og nærstående allierte til Oslo 23.–25. januar 2022 bekreftet en videreføring av vårt langsiktige engasjement for Afghanistan. Møtene i Oslo bygget videre på vår erfaring med møter mellom Taliban og andre afghanske aktører, inkludert kvinner, med et langsiktig mål om å skape et rom for dialog for et mer stabilt og inkluderende Afghanistan. 

Norges kontakt og støtte til andre afghaneres kontakt med Taliban representerer ikke en legitimering av gruppens maktovertakelse. Det forventes ikke at kontakten vil føre til raske endringer. Samtidig er det bred støtte blant afghanere og internasjonalt for å tale direkte med Taliban om vanskelige spørsmål og søke gradvis endring. Alternativet er at Talibans mangelfulle styring utfordres i mindre grad.

Regional forankring og støtte til det politiske arbeidet er nødvendig, et arbeid Norge har støttet ved tillitsskapende tiltak over flere år. Som medlem av FNs sikkerhetsråd leder Norge rådets arbeid med Afghanistan. Det gir oss også en viktig rolle i den internasjonale innsatsen for landet.