Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid. Befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og flere tjenester fra havet, som mat, energi, medisiner, mineraler og transport. Derfor har regjeringen varslet at Norge vil ta en lederrolle i globale havspørsmål. Norge kan hav og vi har mye å bidra med. Norsk kompetanse er etterspurt internasjonalt.

I 2017 la regjeringen frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Havmeldingen har tre satsingsområder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav og bærekraftig og blå økonomi i utviklingspolitikken.

Vi vil bruke norske erfaringer og kompetanse til å fremme forståelse av sammenhengen mellom god miljøtilstand, bærekraftig ressursbruk og økonomisk vekst. De kommende årene er det spesielt tre store prosjekter som er viktige for Norges havsatsing på verdensbasis.

Statsministerens høynivåpanel

Statsminister Erna Solberg lanserte i 2018 et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet ledes av statsministeren og består av regjeringssjefer fra en rekke kyststater. Formålet med panelet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping. Sunne og rene hav kan bidra til å dekke sentrale behov for verdens befolkning i årene som kommer.

Statsministeren ønsker å vise at havet og havøkonomien kan gi et kraftfullt bidrag til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Gjennom å engasjere politiske ledere fra ulike kontinenter ønsker Norge å mobilisere bred støtte for innsatsen for rene, sunne og produktive hav. En viktig milepæl vil være panelets anbefalinger til verdenssamfunnet, som skal legges frem i 2020. 

Følgende land deltar i høynivåpanelet: Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge (co-chair), Palau (co-chair) og Portugal. FNs spesialutsending for hav, Peter Thomson, deltar som støttemedlem. Det er etablert et internasjonalt sekretariat, en global ekspertgruppe og et rådgivingsnettverk bestående av privat sektor, sivilt samfunn og internasjonale organisasjoner. Panelet har egen nettside som beskriver initiativets formål og oppsett.

Panelet møttes for første gang i New York i september 2018, og arbeidet går i 2019 inn i en viktig fase.

Our Ocean-konferansen 2019

Norge vil være vertskap for den internasjonale Our Ocean-konferansen i 2019. Konferansen vil finne sted i Oslo 23.-24. oktober. Our Ocean ble første gang arrangert i Washington i 2014, etter initiativ fra daværende utenriksminister John Kerry. Antall deltakende land har økt betydelig over tid, og konferansen favner bredt med deltakelse fra myndigheter, kunnskapsmiljø, organisasjoner og næringsliv. Norge har deltatt på den årlige konferansen siden starten, og regjeringen ser frem til å invitere utenriksministre fra en rekke land til konferansen i Oslo høsten 2019.

Konferansen fokuserer på temaene marine verneområder, klimaendringer, bærekraftig fiske, marin forsøpling, blå økonomi og maritim sikkerhet. Innenfor disse gjøres det et omfattende arbeid for å sikre frivillige forpliktelser fra deltakerne på konferansen. Under det norske vertskapet ønsker vi å fremheve at kunnskap er nøkkelen til gode og fremtidsrettede beslutninger for rene, sunne og produktive hav.

Bistandsprogrammet mot marin forsøpling

Den globale tilførsel av plastavfall til havet er raskt økende og var i 2010 anslått å være mellom fem til tolv millioner tonn, med store miljømessige konsekvenser. Et grovt estimat er at rundt 80 prosent av plastavfallet som ender i havet kommer fra landbaserte kilder globalt.

Under FNs tredje miljøforsamling i desember 2017 vedtok medlemslandene en nullvisjon for tilførsel av plastavfall til havet. Forslaget ble fremmet av Norge. Frem mot det neste møtet i FNs miljøforsamling i mars 2019 arbeider Norge for å at verden skal bli enige om å styrke det globale rammeverket slik at det internasjonale samfunnet kan bli bedre i stand til å håndtere problemet og at vi kan levere på nullvisjonen.

Regjeringen har satt av 280 millioner kroner til et bistandsprogram mot marin forsøpling i 2018. Programmet vil bidra til bedre avfallshåndtering i de delene av verden hvor problemene er størst, og slik forebygge ytterligere tilførsel av plastavfall til havet. Norge har også tatt initiativ til å opprette et flergiverfond i Verdensbanken for å bekjempe marin forsøpling og spredning av mikroplast. Fremover øker vi innsatsen på dette området og over de neste fire årene er det satt av 1,6 milliarder kroner til å bistå utviklingsland i å bekjempe marin forsøpling.

Kunnskapsprogrammer

Kunnskapsprogrammer blir mer og mer etterspurt av samarbeidsland og mange ser til Norge for å lære av vår ekspertise, blant annet innen naturressursforvaltning. Norge har lenge vært engasjert i faglig samarbeid gjennom sektorbaserte kunnskapsprogrammer.

Etablerte kunnskapsprogrammer som Fisk for utvikling og Olje for utvikling spiller viktige roller for deling av kompetanse og erfaring, og for Norge som anerkjent havnasjon.

Ambisjonen er at Norges internasjonale havsatsing skal bidra til et sunt havmiljø og en bærekraftig havøkonomi som verden kan leve av.

Til toppen