Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid. Befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og flere tjenester fra havet, som mat, energi, medisiner, mineraler og transport. Derfor har regjeringen varslet at Norge vil ta en lederrolle i globale havspørsmål. Norge kan hav og vi har mye å bidra med. Norsk kompetanse er etterspurt internasjonalt.

I 2017 la regjeringen frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Havmeldingen har tre satsingsområder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav og bærekraftig og blå økonomi i utviklingspolitikken.

Vi vil bruke norske erfaringer og kompetanse til å fremme forståelse av sammenhengen mellom god miljøtilstand, bærekraftig ressursbruk og økonomisk vekst. De kommende årene er det spesielt tre store prosjekter som er viktige for Norges havsatsing på verdensbasis.

Statsministerens høynivåpanel

Statsminister Erna Solberg lanserte i januar i år planene for et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet vil ledes av statsministeren og bestå av regjeringssjefer fra en rekke kyststater. Formålet med panelet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping. Sunne og rene hav kan bidra til å dekke sentrale behov for verdens befolkning i årene som kommer.

Statsministeren ønsker å vise at havet og havøkonomien kan gi et kraftfullt bidrag til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Gjennom å engasjere politiske ledere fra ulike kontinenter ønsker Norge å mobilisere bred støtte for innsatsen for rene og sunne hav. En viktig milepæl vil være panelets endelige rapport, som vil være ferdig i 2020. 

Følgende land er invitert og har bekreftet at de vil delta i høynivåpanelet: Australia, Chile, Fiji, Ghana, Guinea, Indonesia, Jamaica, Japan, Mexico, Namibia, Palau og Portugal.

Our Ocean-konferansen 2019

Norge vil være vertskap for den internasjonale Our Ocean-konferansen i 2019. Our Ocean ble for første gang arrangert i Washington i 2014, etter initiativ fra daværende utenriksminister John Kerry. Antall deltakende land har økt betydelig over tid, og konferansen favner bredt med deltakelse fra myndigheter, akademia, NGOer og næringsliv. Norge har deltatt på den årlige konferansen siden starten, og regjeringen ser frem til å invitere utenriksministre fra en rekke land til konferansen i Oslo høsten 2019.

Konferansen vil gå over to dager og fokusere på temaene marine verneområder, klimaendringer, bærekraftig fiske, marin forsøpling, blå økonomi og maritim sikkerhet. Det gjøres omfattende arbeid for å sikre frivillige forpliktelser fra landene som deltar på konferansen. 2018-konferansen finner sted på Bali, Indonesia, 29.-30. oktober.

Bistandsprogrammet mot marin forsøpling

Hvert år dumpes det om lag åtte millioner tonn plast i havet, med store miljømessige konsekvenser. Det antas at rundt 80 prosent av plasten som ender i havet kommer fra landbaserte kilder.

Under FNs tredje miljøforsamling i desember 2017 vedtok medlemslandene en nullvisjon for plast i havet. Forslaget ble fremmet av Norge. I forbindelse med vedtaket ble det opprettet en ekspertgruppe som vil se på muligheter hvordan man kan styrke det internasjonale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast. Norge arbeider for at ekspertgruppen skal legge fram en anbefaling til det neste møtet i FNs miljøforsamling (mars 2019).

Regjeringen har satt av 280 millioner kroner til et bistandsprogram mot marin forsøpling i 2018. Programmet vil bidra til bedre avfallshåndtering i de deler av verden hvor problemene er størst, og slik forebygge ytterligere tilførsel av søppel i havet. Norge har også tatt initiativ til å opprette et flergiverfond i Verdensbanken for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.

I tillegg kommer allerede etablerte bistandsprogrammer som Fisk for utvikling og Olje for utvikling til å spille viktige roller. Norge er allerede en anerkjent havnasjon. Ambisjonen er at Norges internasjonale havsatsing skal bidra til et sunt havmiljø og en bærekraftig havøkonomi som verden kan leve av.

Til toppen