184 millioner i belønningsmidler til Bergen i 2015

– Vi gir nå Bergen en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Bergen tildeles 50 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode. Vi ønsker også å fornye belønningsordningen med Bergen, slik at vi kan stimulere til en langsiktig, positiv utvikling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har en offensiv satsing på kollektive reisemidler. Bevilgningene til både jernbane og kollektivtransport ligger godt foran planene i nasjonal transportplan.

Bergen tilbys nå en ny belønningsavtale for perioden 2015-2018. Avtalte belønningsmidler til Bergen for 2015 blir 134 millioner kroner, 140 millioner kroner i 2016, og 200 millioner kroner hvert av de to siste årene. I tillegg kommer den ekstraordinære satsingen på 50 millioner kroner for 2015.

Belønningsmidlene skal blant annet brukes på å styrke kollektivtilbudet og tilrettelegge for gående og syklende.

Krav til effekt


Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med Belønningsordningen


Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen