227 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Fra 2014-2018 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2018 er det bevilget til sammen 1,16 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 307 millioner kroner. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

-Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. De siste tallene fra SSB viser en kraftig vekst i årsverk for helsesøstre og jordmødre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. 267 kommuner har søkt og 227 kommuner får tildelt midler.

Se oversikten over tildelinger (pdf)