227 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. Fra 2014-2018 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2018 er det bevilget til sammen 1,16 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 307 millioner kroner. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

-Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. De siste tallene fra SSB viser en kraftig vekst i årsverk for helsesøstre og jordmødre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. 267 kommuner har søkt og 227 kommuner får tildelt midler.

Se oversikten over tildelinger (pdf)

Til toppen