296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021

Regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. I 2021 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder, inkludert 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får tilskudd.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet. De følger opp kvinner og familier i svangerskapet og i barselperioden. Koronapandemien har ytterligere vist hvor viktig denne tjenesten er. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. Minst 296  av landets 356 kommuner har fått tilskudd gjennom ordningen i 2021. Over 102 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk.

Tilskuddet er fra 2021 omgjort til en rent lønnstilskudd til årsverk for lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier. I tillegg kan det gis støtte til administrativt støttepersonell. Dette er gjort for å målrettet midlene mot den aller viktigste ressursen i tjenesten. Tilskuddet er også gjort treårig for å gi større rom for forutsigbarhet og planlegging for kommunene.

På bakgrunn av ønsker fra barn og unge selv, har regjeringen også omdisponert 35 millioner av tilskuddet til å utvikle og drifte digitale tjenester til barn og unge, inkludert digitalisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– God tilgjengelighet er viktig for at barn og unge skal oppsøke hjelpetilbud. Barn er til stede på digitale plattformer. Da må hjelpetilbudene også være det, sier Høie.

Sterk vekst i ansatte på helsestasjoner og helseskoletjenesten

Kostra-tall fra SSB viser en kraftig årsverksutvikling i tjenesten etter 2013. Fra 2015 til 2019 økte totalt antall årsverk i tjenesten med om lag 30 prosent. Antall årsverk for helsesykepleiere økt med over 500.

– Vi ser tydelige resultater av regjeringens satsning. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt, sier Høie.

Se hvilke kommuner som har fått midler